წმ. მაკარი დიდი. განსაცდელთათვის

ძმამან ჰკითხა მამასა მაკარის მეგპტელსა დიდსა, თუ ვითარ ვცხონდე? მიუგო და ჰრქუა მას ბერმან: წარვედ საფლავებსა და აგინე მკუდართა. და წარვიდა ძმაიგი და აგინა, ვითარცა უბრძანა მას ბერმან. და მოვიდა, უთხრა მას, ვითარმედ: ვაგინენ, ჰრქუა მას ბერმან: და არაგარქუესა შენ? ჰრქუა მან: არაჲ. და კუალად ჰრქუა მან ბერმან: წარვედ და ადიდენ იგინი. და წარვიდა ძმაიგი და ეტყოდა მათ: მოციქულნო, წმიდანო და მართალნო! მოვიდა ბერისა და ჰრქუა: ვადიდენ. ჰრქუა მას ბერმან: და არა გარქუესა შენ? ჰრქუა მან, ვითარმედ: არა მრქუეს რა. მაშინ ჰრქუა მას ბერმან: უწყია აწ, შვილო, ვითარმედ აგინეს და არა აღშფოთნეს, და ადიდენ და არა განმხიარულდეს? აწ უკუეთუ გნებავს ცხოვრება, შენ ეგრეთვე იქმოდე, ნუცა დიდებაშეგირაცხიეს კაცთაჲ, ნუცა გინებაჲ, ვითარცა მკუდარსა, და სცხონდე.
პატერიკი


რომელსა ჰნებავს სათნო-ყოფად ღმრთისა და ჰრწმენეს თანამკდრად ქრისტესა ყოფადა ისწრაფდეს, რათამცა მსგავს უფლისა იქმნა, თანა-აც მას, რათა უწინარეს ყოვლისა სულგრძელებადა მოთმინებამოიგოს, რათა ყოველსავე ჭირსა და განსაცდელსა სიხარულით მოითმენდეს: გინა თუორციელთა უძლურებათა და ვნებათა, ანუ თუ ყუედრებასა და გინებასა კაცთასა, გინა თუ ჭირთა უხილავთა და თითოსახეთა, რომელნი მოიწევიან სულსა ზედა სულთა მათ მიერ ბოროტთა, რათამცა დააყენეს იგი სასუფეველსა შესლვისაგან და მიიყვანეს იგი დასნილობად და სულმოკლებად და უთმინოებად.
რამეთუ უფალი განგებულებით მიუშუებს თითოეულსა სულსა გამოცდად თითოსახეთა ჭირთა შინა, რათა გამოჩნდნენ სულნი იგი, რომელთა ყოვლითა გულითა უყუარს ღმერთი და მოითმინნენ ყოველნივე იგი ზედამოსრულნი განსაცდელნი მტერისანი ახოვნად და მარადის გამოსნასა მას მადლისასა მოელოდიან სასოებით და მოთმინებით. ხოლო ესევითარნი იგი შემძლებელ არიან განვლად განსაცდელთა მათგან და ესრეთ პოონ აღთქუმაიგი სულისადა შევიდენ სასუფეველსა მისსა. ხოლო თანა-აც სულსა, რომელი სიტყვასა უფლისასა შეუდგებოდის, რათა ჯუარი იგი უფლისასიხარულით აღიღოს, ვითარცა წერილ არს. ესე იგი არს, რათა მარადის მზა იყოს მოთმინებად ღმრთისათ ყოვლისავე განსაცდელისა მომავალისა გინა თუ ფარულისა, გინა თუ ცხადისა და კაცობრივისა. და რათა უფალსა შეევედროს სასოებით მარადის, რამეთუელმწიფებასა შინა მისსა არს ყოველივე, გინა თუ შეუნდოს სულსა, რათამცა ეჭირვოდა, ანუ კუალად, უკუეთუ ენებოს, რათა გამოიყვანოს იგი ყოვლისაგანვე გულისკლებისა. ხოლო უკუეთუ არა განმნდეს და ახოვნად მოითმენდეს ყოველსავე ჭირსა, არამედ მწუხარე იყოს და მოწყინე, დაუმძიმდეს და სულმოკლე იქნებოდის ღუაწლსა მას შინა და სასოებასა წარიკუეთდეს, ვითარმცა ვეროდეს გამოვიდოდა განსაცდელისა მისგან. ხოლო ესე ყოველი უკეთურთა ეშმაკთა სიელოვნარს, რათამცა მოიყვანეს სული მოწყინებად და სასოწარკუეთილებად, რათამცა არა მოელოდა წყალობასა უფლისასა. ხოლო ესევითარი იგი სული შვილ ცხოვრებისა არაოდეს იქმნების, რამეთუ არა შეუდგა ყოველთავე წმიდათა და არცა ვლო მან კუალსა ზედა უფლისასა.
გულისმა-ყავ და იხილე, თუ ვითარ დასაბამითგან ყოველნივე წმიდანი მამათმთავარნი, წინასწარმეტყუელნი, მოციქულნი და მოწაფენი იწროსა მას და საჭირველსა გზასა ვიდოდეს განსაცდელითა მრავლითა და ესრეთ შეუძლეს სათნო-ყოფად ღმრთისა, რამეთუ მოითმინეს ყოველივე განსაცდელი და ჭირი ახოვნად და განსაცდელთა მათ შორის ბოროტთა მხიარულ იყვნეს სასოებისა მისთ კეთილთასა, რომელსა მოელოდეს, ვითარცა წერილი იტყ, ვითარმედ: „შვილო, უკუეთუ მოხუალ მსახურებად უფლისა, განჰმზადე სული შენი მოთმინებად, დააღრმე გული შენი და თავსიდევ ყოველივე“ (ზირაქ.2,2) და მოციქული იტყ: „უკუეთუ შორს ხართ სწავლასა, რომლისა ზიარ იქმნნეს ყოველნი, მწირნი ვიდრემე ხართ და არა შვილნი“ (ებრ.12,8). და სხუასა ადგილსა წერილ არს, ვითარმედ: „ყოველივე შენ ზედა მომავალი, ვითარცა კეთილი ესრეთ შევიწყნარე, რამეთუ ნიერ ღმრთისა არა რაიქმნების“. და უფალი იტყ: „ნეტარ იყვნეთ თქუენ, რაჟამს გდევნიდენ და გყუედრიდენ და თქუან ყოველი სიტყუაბოროტი თქუენდა მომართ სიცრუით, ჩემთ. გიხაროდენ და მხიარულ იყვენით, რამეთუ სასყიდელი თქუენი დიდი იყოს ცათა შინა“. დანეტარ იყვნენ დევნულნი სიმართლისათ, რამეთუ მათი არს სასუფეველი ცათაჲ“. ხოლო დევნაგინა თუ ცხადად კაცთა მიერ, გინა თუ ფარულად სულთა მიერ უკეთურთა იგივე არს. რამეთუ წინააღუდგებიან იგინი სულსა მას, რომელი ღმერთსა ეძიებნ, რათამცა დააყენეს იგი სასუფეველსა შესლვისაგან და რათა გამოიცადოს და გამოჩნდეს, უკუეთუ ჭეშმარიტებით უყუარს ღმერთი. რაჟამს-იგი მოითმინოს ყოველივე ჭირი და სასოებაუკუნისამდე დაიმარხოს და მოელოდის გამოსნასა. ანუ კუალად, უკუეთუ არა მოითმინოს, არამედ შეშინდეს და უთმინო იქმნას, რათა ესრეთცა გამოჩნდეს, ვითარმედ არა უყუარს ღმერთი ჭეშმარიტებით. რამეთუ თითოსახენი ჭირნი და განსაცდელნი გამოაჩინებენ ღირსა და უღირსთა სულთა, რომელთა აქუნდეს სარწმუნოებადა სიყუარული ღმრთისადა რომელთა არა აქუნდეს. რათა სულნი იგი ღირსნი ყოველსავე შინა გამოჩნდენ გამოცდილ და ღირს და სარწმუნო, რომელთა უკუე მოითმინონ და სასოებაიგი სრულიად დაიმჭირონ და ესრეთ პოონ გამოსნამადლისა მიერ და ღირს იქმნნენ იგინი დამკდრებად სასუფეველსა ცათასა. ამისთ უკუე თანა-აც ყოველსა სულსა, რომელსა ენებოს სათნო-ყოფაღმრთისაჲ, რათა უპირატეს ყოვლისა მოთმინებადა სასოებაშეიკრძალოს ახოვნად და ესრეთ შეუძლოს თანაწარსლვად ყოველსავე ჭირსა და ზედააღდგომასა უკეთურისა ეშმაკისასა.
რამეთუ ღმერთი სულსა, რომელი მას ესვიდეს და მას დაუთმობდეს, არა შეუნდობს გამოცდად ესრეთ, რათამცა ვერღარა შემძლებელ იყო რთვად ჭირთა და განსაცდელთა მათ, ვითარცა მოციქული იტყ, ვითარმედ: „სარწმუნო არს ღმერთი, რომელმან არა გიტევნეს თქუენ გამოცდად უფრო ძალისა თქუენისა, არამედ განსაცდელსა შინა ყოს აღსასრულიცა, რათა შემძლებელ იქმნნეთ მოთმინებად“. რამეთუ არაელ-ეწიფების უკეთურსა მას ეშმაკსა გამოცდად სულისა, რაოდენცა ენებოს, არამედ რაოდენ ღმერთმან მიუშუას. ოდენ სულსა ესე მს, რათა ახოვნად დაიმჭიროს სასოებადა სარწმუნოებით მოელოდის შეწევნასა დაელის-აპყრობასა მისსა. და შეუძლებელ არს, თუმცა დაუტევა იგი ღმერთმან, არამედ რაოდენცა ისწრაფდეს და სარწმუნოებით და სასოებით მიივლტოდის ღმრთისა და მისმიერსა შეწევნასა უეჭუელად მოელოდის, ეგოდენცა ადრე გამოისნის მას უფალი ზედამომავლისა მის ჭირისაგან. რამეთუ მან უწყის, თუ რაოდენ მს სულსა გამოცდადა განსაცდელსა შინა ყოფადა ეგოდენცა მიუშუებს, ოდენ იგიმცა დაიმჭირავს მოთმინებასა და სასოებასა, ვიდრე აღსასრულადმდე და არა ჰრცხუენეს მას, ვითარცა წერილ არს, ვითარმედ: „ჭირი შობს მოთმინებასა, ხოლო მოთმინებაგამოცდილებასა, ხოლო გამოცდილებასასოებასა, ხოლო სასოებამან არა არცხნის“. და კუალად იტყ: „ვითარცა მონანი ღმრთისანი მოთმინებითა მრავლითა ჭირთა შინა და ურვათა და იწროებათა“ (რომ.5,3-5). და შემდგომი ამისი. და უფალი იტყ, ვითარმედ: „რომელმან მოითმინოს სრულიად, იგი ცხონდეს“, დამოთმინებითა თქუენითა მოიპოვნეთ სულნი...“ და სხუასა ადგილსა წერილ არს: „ვინ მიენდო ღმერთსა და ჰრცხუენა, ანუ ვინ დაადგრა შიშსა შინა მისსა და დატევებულ იქმნა, ანუ ვინ ხადოდა მას და უგულებელს-ყო იგი?“ (ზირაქ.2,10-12) და უკუეთუ კაცნი, რომელთა მცირედი გონებააქუს და შემძლებელ არიან გულისმის-ყოფად, თითოეული პირუტყუთაგანი რაოდენსა სიმძიმესა და ტვრთსა აღიღებდეს, ვითარ კარაული, ანუ ჯორი, ანუ აქლემი, და თითოეულსა ძალისა მათისაებრ აჰკიდებენ. და უკუეთუ მეკეცჭურჭელსა მას კეცისასა შეჰკრებს საუმილსა შინა, რათა გამოიურვნენ და იქმნნენ სამარ კაცთა და უწყის, თუ რაზომ მს მათ გამოწუვაჲ, და არცა უფრო ზომისა უტეობს დაწუვად, რათა არა განტყდენ და განიხრწნენ და არცა უწინარეს ჟამისა გამოიხუამს მათ ცეცხლისაგან, რათა არა მარ იყვნენ. ხოლო უკუეთუ საჩინოთა მათ საქმეთა შინა კაცთა ესოდენი გულისმის-ყოფააქუს, ვითარ არამცა უფროსად უწყოდა ღმერთმან, რომელი-იგი არს მიუწთომელ და გამოუთქუმელ, გულისმისყოფადა მეცნიერებადა ყოვლითურთ სიბრძნჱ, თუ რაოდენი გამოცდადა ჭირი განსაცდელთაძალ-უც სულთა მათ, რომელნი მას ეძიებდენ და უნდა სათნო-ყოფამისი და სუროდის დამკდრებად სასუფეველსა ცათასა. და რაჟამს ესრეთ მოითმინონ ვიდრე აღსასრულადმდე ახოვნად ყოველივე ჭირი და განსაცდელი და გამოჩნდენ ღირსად ცხორებასა მას საუკუნესა. რამეთუ ვითარცა ბუნებაკანაფისაჲ, უკუეთუ არა დაინაყოს ფრიად, შეუძლებელ არს მისგან საბლისა წულილისა შეგრეხადა რაოდენცა იგუემოს იგი ნაყითა, ეგოდენცა უკეთეს და უწმიდეს იქმნების, ეგრეთვე სული ღმრთისმოყუარჱ, რომელი მრავალთა განსაცდელთა და ჭირთა შევიდეს და მოითმინოს ახოვნად, უწმიდე და უშუენიერე იქმნების საქმესა მას შინა წურილადსა სულისასა და უკუანასკნელ ღირს იქმნების დამკდრებად საშუებელსა მას სასუფეველისასა. რამეთუ ვითარცა ჭურჭელი კეცისაახლად შექმნული მარ არს, უკუეთუ ცეცხლსა არა შევარდეს, ანუ ვითარცა ყრმაჩჩლი მარ არს საქმეთათ სოფლისათა და ვერცა ქალაქთა შემძლებელ არს აღშენებად, ვერცა დათესვად ყანასა, ვერცა დასხმად ვენასა, ვერცა სხსა რასამე საქმისა ქმნად სიჩჩოსა მისგან მისისა, ეგრეთვე სულნი, დაღაცათუ ზიარ მადლისა იქმნენ და განსუენებულ იყვნენ სიტკბოებითა მით სულისათა, რამეთუ უფალი სიჩჩოსა მათისათ სახიერ ექმნების, ხოლო უკუეთუ არა გამოიცადნენ თითოსახითა ჭირითა უკეთურთა მათ მიერ სულთა, ჯერეთ ჩჩ არიან და, ესრეთ ვთქუათ, არღარა სამარ არიან სასუფეველსა ცათასა გამოუცდელობისა მათისათ, ვითარცა თქუმულ არს, ვითარმედ: „უკუეთუ შორს ხართ სწავლასა, რომლისა ზიარ იქმნეს ყოველნი, მწირნი ვიდრემე ხართ და არა შვილნი“ (ებრ.12,8). ამისთ უკუე საცნაურ არს, ვითარმედ ჭირნი და განსაცდელნი უმჯობესისათ კაცისა არიან და გამოცდილ და მტკიცე-ჰყოფენ სულსა, უკუეთუ ოდენ ახოვნად მოითმინოს და გულსმოდგინედ და სასოებითა უფლისათა და მოელოდის სარწმუნოებითა შეუორგულებელითა გამოსნასა უფლისა მიერ და წყალობასა მისსა. და შეუძლებელ არს, თუმცა არა პოვა მან აღთქუმაიგი სულისადა გამოსნავნებათაგან, ვითარცა გამოცდილი და სარწმუნოჲ, რომელმან სარწმუნოებაუფლისააღსრულებადმდე მოთმინებით დაიცვა.
რამეთუ ვითარცა წმიდათა მოწამეთა მრავალნი ღუაწლნი მოითმინნეს და ვიდრე სიკუდილადმდე სასოებითა უფლისათა დაადგრეს კეთილსა მას აღსაარებასა შინა და ესრეთ გამოცდილ იპოვნეს და ღირს იქმნნეს მიღებად რგნთა მათ დიდებისათა. ხოლო რომელთამე უმეტესნი და უფიცხლესნი სატანჯველნი დაითმინნეს და უმეტესიცა დიდებადა კადნიერებამოიგეს ღმრთისა მიერ. ხოლო რომელნიცა შეშინდეს ჭირთაგან და სატანჯველთა და არა დაადგრეს კეთილსა მას აღსაარებასა ზედა, ეგევითარნი იგი სრულიად სირცხლეულ და კდემულ არიან აქაცა და მასცა საუკუნესა. ეგრეთვე სულნი, რომელნი მიეცნენ ჭირთა მრავალთა გამოსაცდელად და სულთა მათ უკეთურთაგან უხილავად იგვემებოდინ თითოსახედ, გინა თუ შინაგან ფარულად ჭირითა და გულისსიტყუათა ბოროტთათა, ანუ ცხადადორციელთა ვნებათა მიერ, ხოლო უკუეთუ მოითმენდენ ახოვნად და დაიმჭირონ სასოსებაღმრთისადა სარწმუნოებით მოელოდინ მადლსა მას უფლისასა, ეგევითართავე რგნთა სიმართლისათა ღირს იქმნებიან მიღებად, რაჟამს-იგი აქათვე გამოსნასა მოელოდინ და მასვე კადნიერებასა ჰპოებენ მოწამეთასა დღესა მას სასჯელისასა. რამეთუ ამათცა იგივე წამებაჭირთამოითმინეს, რომელი-იგი მათ კაცთა მიერ მოითმინეს, ამათ კულა ეშმაკთა მიერ, რომელთა იგინი აღძრნეს ტანჯვად მათდა. და რაოდენცა უმეტესი ჭირი მოითმინონ ეშმაკთა მიერ და სასოებაიგი მათი სრულიად დაიმარხონ, ეგოდენცა უმეტესსა დიდებასა ღმრთისამიერსა მოიგებენ და აქაცა განერებიან ჭირთა მათგან მოლოდებისაებრ მათისა მადლითა სულისა წმიდისათა და მერმესა მას საუკუნესა ღირს იქმნებიან დამკდრებად ცხორებასა მას საუკუნესა.
ხოლო რომელნიცა შეშინდენ ჭირთა მათგან და არა მოითმინონ, არამედ სულმოკლებად და სასოწარკუეთილებად მოვიდენ და მართლუკუნ იქცენ გზისა მისგან სიმართლისა და წყალობასა უფლისასა უკუნისამდე არა მოელოდინ, ეგევითარნი იგი სულნი გამოუცდელობისა მათისათ სასუფეველსა ცათასა ვერ ჰპოებენ, რამეთუ თანა-აც ყოველსა სულსა, რათა ვიდრე სიკუდილადმდე მოითმინოს ყოველივე განსაცდელი უფლისათ, რომელი-იგი ჩუენთ მოკუდა და რათა სასოებამისა მიმართ დაიმჭიროს და ესრეთ ღირს იქმნას ცხოვრებასა საუკუნესა. რამეთუ რომელთაცა ჰნებავს სრულიად განრომაგეჰენიისაგან ცოდვილთათ განმზადებულისა და პოვნასასუფეველისაჲ, ჯერ-არს მათდა, რათა ჭირნი იგი გეჰენიისანი აქავე თავს-ისხნენ განსაცდელთა მიერ ეშმაკისათა. და უკუეთუ აღსასრულადმდე მოითმინონ და წყალობასა უფლისასა მოელოდინ სარწმუნოებით, იგინი აქაცა განსაცდელთაგან და ჭირთა განერებიან და ზიარებასა მას წმიდისა სულისასა აქავე ღირს იქმნებიან და გეჰენიისაგან განერებიან აქავე და სასუფეველსა ქრისტესსა დაიმკდრებენ. რამეთუ ღმერთმან გზაიგი ცხორებად მიმყვანებელი ესევითარი განაგო, რათა იყოს იგი იწრო და ჭირვეულ, ვითარცა წერილ არს. ამისთსცა მცირედნი არიან, რომელნი-იგი ვლენან მას შინა. ხოლო აწ, ძმანო, ვინათგან ესევითარი სასოებაწინა- და ეგევითარნი აღთქუმანი აღთქუმულ არიან უტყუველისა მის ღმრთისა მიერ, ყოველივე ზედააღდგომადა ჭირი უკეთურისაახოვნად მოვითმინოთ სასოებისა მისთ ცათა შინა მდებარისა, რამეთუ რავდენიცა ჭირნი და განსაცდელნი მოვითმინნეთ უფლისათ, რათამცა ვიქმენით ღირსი ნაცვალი, ანუ თუ საუკუნოსა მის აღთქუმულისა ცხორებისაჲ, ანუ ნუგეშინისცემისა მისთ, რომელი აქავე მოეცემის სულისა წმიდისა მიერ სულთა მათ მოთმინეთა, ანუ გამოსნისა მისთ ვნებათასა და ბნელისა მის ბოროტისა, ანუ თანანადებთა მათ სიმრავლისა ცოდვათა ჩუენთასა, ვითარცა წერილ არს: „გან-თუ-ვიკითხვით, ღმრთისა მიერ განვისწავლებით, რათა არა სოფლისა თანა დავისაჯნეთ“ (1 კორ.11,32). და კუალად იტყ, ვითარმედ: „არა ღირს არიან ვნებანი ამის ჟამისანი მერმისა მის თანა დიდებისა, რომელი გამოჩინებად არს ჩუენ ზედა“ (რომ.8,18).
ვიქმნნეთ ჩუენ, ვითარცა ნენი ედარნი და მეუფისა ჩუენისათ სიკუდილად მზა-ვიყვნეთ, რამეთუ რასათ არა გუჭირდეს ესე ბრძოლანი და ჭირნი, რაჟამს სოფელსა შინა ვიყვენით და ზრუნვათა ქუეყანისათა? არამედ აწ ოდეს მოვედით სათნო-ყოფად უფლისა, ესოდენნი ჭირნი და განსაცდელნი მტერისანი ჩუენ ზედა აღდგებიან. ჰხედავთა, რამეთუ ესე ყოველი ღმრთისათ მოიწევის ჩუენ ზედა? რამეთუ გუეშურების ჩუენ მტერი, რათამცა დასნილებად და უდებებად მოგყვანნა, რათა არა სათნო-ვეყვნეთ უფალსა და ვცხონდეთ. ხოლო რაოდენცა ეშმაკი ჩუენ ზედა აღდგებოდის, უკუეთუ ჩუენ მოთმინებასა და სიმნესა შინა ვიპოვნეთ და მზა-ვიყვნეთ ჩუენ ვიდრე სიკუდილადმდე მისლვად სასოებისათ უფლისა, ყოველნივე მანქანებანი მისნი ჩუენ ზედა აღდგომილნი დაისნებიან. რამეთუ გუაქუსელისამპყრობელი ჩუენი და შემწიესუ, რომელი-იგი მოგუცემს ჩუენ, ჭირვეულთა მოსავთა მისთა, მოთმინებასა და მტერსა მას ჩუენსა არცხუენს, რაჟამს-იგი ჩვენ ძლევამოვიღოთ. და სასყიდელი ჭირთა ჩუენთაარს სასუფეველი მისი.
ვიქმნნეთ ჩუენ, ვითარცა გურდემლნი, რათა ვიცემებოდით და არა დავჰსნებოდით, არცა გამოვაჩინებდეთ გუემისა და ცემისა მის მიერ კუალსა დასნილობისასა, ანუ მოწყინებისა, ანუ სულმოკლებისასა. ვიცემებოდით და ვსძლევდეთ წინააღმდგომსა მას ჩუენსა მოთმინებითა, რამეთუ უფალმან ჩუენმან ესე სოფელი არა გუემითა განვლოა და ჭირითა და ინერწყუა და იყუედრა და იდევნა? ხოლო უკუანასნელ უპატიოთა მით სიკუდილითა ჯუარისათა ურჩულოთა მიერ დაისაჯა- და იგი ყოველი ჩუენისა ცხორებისათ თავსიდვა, რათამცა ჩუენ დაგტევა სახცხორებისაჲ, რათა გზაიგი, რომელი მან წარვლო განსაცდელითა და ჭირითა და სიკუდილითა, რომელთა ჭეშმარიტებით სახელი მისი ჰრწამს და მისთანამკდრ-ყოფაჲ“ ჰნებავს, რათა ვითარცა-იგი მან ყოვლად ივნო ჩუენთ, ხოლო უკუანასკნელ ჯუარს-ეცუა რადა მოკუდა ჯუარსა ზედა, სძლო და ჯუარცუმითა ჯუარს-აცუა და სიკუდილითა მოკლა და დასაჯა ცოდვახორცითა სითა და დასცნა ძალნი იგი წინააღმდგომნი. ვითარცა წერილ არს: „და განძარცუნა მთავრობანი იგი დაელმწიფებანიჯუარსა ზედა, „თითის საჩუენებელყვნა და განაქიქნა იგინი თავისა სისა მიერ“. ეგრეთვე ჩუენ ყოველივე ზედააღდგომადა ჭირი უკეთურისაუკუეთუ ახოვნად და გულსმოდგინებით მოვითმინოთ, მაშინ ვსძლოთ წინააღმდგომსა მას სარწმუნოებითა და მოთმინებითა და სასოებითა უფლისათა და ესრეთ ვიპოვნეთ გამოცდილ და ღირს ვიქმნნეთ გამოსნისა და მოვიღოთ სიწმიდე სულისადა მერმისა მის საუკუნოსა ცხორებისა მკდრად გამოვჩნდეთ. რამეთუ ღუაწლსა ამას შინა სულიერსა წინააღმდგომისა ძლევავნებითა და სიკუდილითა იქმნების. რაჟამს გუევნებოდის და მოვკუდებოდით უფლისათ გულსმოდგინედ, მაშინ ვსძლევთ წინაამდგომსა. ხოლო უკუეთუ გუნებავს, რათა ყოველივე ჭირი და განსაცდელნი არა ფიცხლად აღგჩნდენ ჩუენ, არამედ ადვილად მოვითმენდეთ ყოველსავე ზედა აღდგომასა უკეთურისასა და უფლისა სიკუდილი მარადის წინაშე თუალთა გუაქუნდეს. და ვითარცა უფალი იტყ: „ყოველსა დღესა ჯუარსა აღვიღებდეთ“, რომელ არს სიკუდილი, და გულსმოდგინედ მას შეუდგეთ და ესრეთ ადვილად მოვითმინოთ ყოველივე განსაცდელი ცხადი გინა თუ ფარული. რამეთუ უკუეთუ სიკუდილსა უფლისათ მოველოდით გულსმოდგინედ და წინაშე თუალთა ჩუენთა იყოს იგი მარადის, ყოველივემცა განსაცდელი ვითარ არამცა გულსმოდგინედმცა მოვითმინეთ? რამეთუ ამისთ მძიმე და ძნელ-ჩან განსაცდელნი და ვერ მოვითმენთ მათ, რამეთუ სიკუდილი უფლისაწინაშე თუალთა არა გუაქუს და არცა არს მას შინა მარადის გონებაჩუენი, რამეთუ რომელსა გული უთქუმიდეს დამკდრებად უფლისა თანა, ვნებათათსცა მისთა გული უთქუემდინ, რამეთუ ამითა გამოჩნდებიან მოყუარენი უფლისანი, რათა ყოველივე მათ ზედა მოსრული ჭირი გულსმოდგინედ მოითმინონ სასოებისა მისისათ.

ამისთ უკუე ვევედრნეთ უფალსა, რათა მომცეს ჩუენ მეცნიერებაცნობად ნებისა მისისა და აღსრულებად მისა გულსმოდგინედ მოთმინებით და სულგრძელებით, სიხარულით, რათა მან მოგუცეს ჩუენ ძალი სათნო-ყოფად მისა, რათა ვიპოვნეთ გამოცდილ და ღირს მისა და ესრეთ ცხორებასა საუკუნესა მივემთხნეთ ქრისტეს იესუს მიერ, უფლისა ჩუენისა, რომელსა შუენის დიდებაუკუნითი უკუნისამდე, ამენ."სიტყვა მართლისა სარწმუნოებისა" VI ტ.

No comments:

Post a Comment