წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) სიტყვა ტაძრად მიყვანებასა ზედა ყოვლად-წმიდისა ღვთის-მშობლისასა.


ერთი ძველისაღმრთო მოთხრობაგადმოცემული ჩვენდამო წმიდათა მამათაგანგვეტყვის ჩვენრომელოდესაც ყოვლად-წმიდა მარიამ შობითგან იყო მხოლოდ სამისა წლისამშობელთა მისთაიოაკიმე და ანნამთანახმად აღთქმისა თვისისამიიყვანეს იგი იერუსალემს ტაძარსა შინა და მიაბარეს მუნ აღსაზრდელადდა იმ ჟამითგან იგი სწავლობდა საღმთოსა წერილსა და ეჩვეოდა კეთილსა ზნეობასაეს არის ის შემთხვევარომელსა ჩვენ ახლა ვდღესასწაულობთქრისტიანენომაშასადამე აწინდელი დღესასწაული ყოველთა მშობელთარომელთა უვიან ძენი და ასულნი და უყვარან იგინიასწავლის და აფრთხილებსადრითგანვე იფიქრონ სწავლა და აღზრდა მათიადრითგანვე დანერგონ გულთა შინა მათთა ყოველი კეთილი ზნეობა და ჩვეულებარა სახით უნდა აღასრულონ მათ ეს დიდი მოვალეობაიოაკიმე და ანნამ თვისი მხოლოდ-
შობილი ასული მიაბარეს ტაძარსა შინა მსახურთა ტაძრისათაგარნა ეს იყო საკუთარი ღვთის განგებულებაამას ყოველი მშობელი ვერ მოჰბაძავს და არცა გვაქვს ჩვენ ჩვეულებად მიბარება შვილთა ტაძართა შინა აღსაზრდელადმაშასადამეროგორ უნდა მოიქცენ აწ მშობელნიისინი უნდა ეცადნენრომ თვით საკუთარი მათი სახლი და ოჯახი გარდაიქცეს საღმრთო საყდრადაღმზრდელად და განმანათლებელად თვისთა შვილთა და ასულთა და ნაცვლად ტრაპეზისა მსახურთა თვით მშობელნი ადრითგანვე ზრდიდნენ და ანათლებდნენ თვისთა მშობელთა.

მართალიარაც შეეხება კარგის ზნეობის და ზრდილობის სწავლასაამაზე ჩვენმცხოვრებთა იმერეთისათაგვქონან რომელნიმე ძველითგანვე მიღებულნი და განმთკიცებულნი ჩვეულებანიყოველნი ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებნიმეტადრე კეთილშობილნიასწავლიან,
 რაც შეუძლიათთვისთა შვილთა და მიაჩვევენ ზრდილობასათავაზიანობასადარბაისლობასაერთს ჩვენს მაღალსძველსწარჩინებულს პოეტს მშვენიერად გამოუთქვამსგვარი ათასად დაფასდაათიათასად - ზრდილობადა ეს მოკლე ძლიერი და მშვენიერი სიტყვა კარგად გამოჰხატავს ჩვენსა ხასიათსაჩვენ მოგვწონსროდესაც ვხედავთ კარგად გამოზრდილსა ყმაწვილსაჩვენში ყოველ კაცს დიდ-ქებად მიაჩნიაროდესაც მასზედა იტყვიანრა კარგი ზრდილობიანი კაცი არისოდა თუ ვისმეს უთხრეს უზრდელი ხაროეს მიაჩნია მას უკანასკნელ გინებადგარნა სახელდობრრაში მდგომარეობს ეს ჩვენი ზრდილობავგონებრომელ ჩვენ ზრდილობიანობას ვეძახით მხოლოდ გარეგანსა ქცევასათუ ბავშვი არის თავაზიანილაპარაკში მომფერებელიმას ვეძახით ჩვენ კარგს ზრდილობიანსაგარნა ეს საკმაო არ არისძმანო ჩვენოკი ესეც საჭირო არის და კარგირომ ბავშვი იქცეოდეს ზრდილობიანადსაზოგადოებაში ურიგოდ და შემარცხვენელს არას იტყოდეს და იქმოდესგარნა უმთავრესი საქმე შვილის გამოზრდისა სხვა არისკაცი არა თუ მხოლოდ გარეგანითა ქცევითა უნდა იყოს კარგიარამედ შინაგანი სულიერი თვისებაგულის და სულის ხასიათი უნდა ჰქონდეს კეთილიგარნა იმ სახით აღზრდა შვილისარომ ყოველთვინ მან იქონიოს კეთილი ხასიათიარის ფრიად მძიმე და ძნელი საქმე და მოითხოვს დიდსა და გაუწყვეტელსა მეცადინეობასა მშობელთაგანნუ გგონიაძმაო ჩემორომელ ცოდვა და მადლიკეთილი ანუ ბოროტი ზნეობაკარგნი ანუ ავნი მიდრეკილებანი ადამიანის გულში გაჩნდებიან მხოლოდ მაშინროდესაც იგი არის მოსული ჰასაკსა შინაარათითქმის იმჟამითგანვეოდეს შვილნი შენნი არის ჩჩვილიშეატყობ მასრომელ მის გულში არის ნერგი ყოველთა მომავალთა თვისებათამაშასადამეიქითგანვე უნდა იწყო მისი სწავლა და გამოზრდაიქითგანვე უნდა მიაჩვიო ყოველსა კეთილსა და გარდააჩვიო ყოვლისა ბოროტისაგანყოველთა მათ ცოდვათა და უწესობათარომელთა აწ საუბედუროდვხედავთ მცხოვრებთა შორის ამა ქვეყნისათამე თითქმის იმას ვაბრალებ და იმით ავხსნირომელ იგინი სიყრმითგანვე იყვნენ მოკლებულნი კეთილ-გონიერსა ყურადღებასა და გამოზრდასარისთვის არის ჩვენს ქვეყანაში ესოდენი შფოთისიძულვილიშური ურთიერთთა შორისვგონებ უმეტესად მისთვისრომ სიყრმითვე და ბავშვობითვე მშობელნი არ ცდილობენ და არ დანერგვენ სიყვარულსაერთობასა შვილთა შორისსითგან არის ეს უბედურება ჩვენშირომელ მართალსა და პირმოუფერებელს კაცს ათასში ერთს ვერ იპოვნიარამედ ყოველი კაცი მრუდედმზაკვრებით და ფარისევლაბით ლაპარაკობს და იქცევაადვილად აიხსნება ესგაიხსოვნეძმაოროგორ იზრდებიან ბავშვები სოფლებშიროდესაც ბავშვი შეიქმნება სამისა ანუ ოთხისა წლისაესე იგიფეხი რომ აიდგათავის თავად შეიძლო სიარულიამ ჟამითგანვე დაწყებული იგი არის სრულიად თავისუფალი და აშვებულიდადის ყოველგანდარბის ქუჩებშირას ნახავსრას გაიგონებსრას ეჩვევარა ჰაზრი და თვისება გაუჩნდაამას არავინ იკითხავსთუ ღმერთმა ჰქმნა და შობითგანვე კარგი ხასიათი ქონდაიქმნებარომ გადარჩეს უბედურებას და არ ისწავლოს ყოველი სიცუდეგარნა ესრეთნი არიან მცირედნითითქმის სუყველანი ამ ჟამითგან სრულიად განირყვნებიანყოველ ცუდს საქმეს გაიგებენ და მიეჩვევიანისე რომ მშობელნი ვერც კი შეიტყობენსად რა ისწავლა საწყალმა ბავშმაასე არის ამ ჩვენს ქვეყანაშიგარნა სხვა ქვეყანაში სხვაფერ არისსხვა უცხო ქვეყნებში ბავშვებიროგორც რომ მიეჩვევიან სიტყვის გამოთქმასმაშინვე დედ-მამა ასწავლის მათ ლოცვებსროგორც შეიქმნება ექვსისა წლისამაშინვე მისცემენ სკოლაშირომელიც ყოველს სოფელში არისდა ესრედ შობითგან სრულს ჰასაკსა მოსვლამდე შვილი ნასწავლიდარიგებულიგაწვრთნილი გამოვა ფრთხილიგონიერი მტკიცემეცადინეშრომისმოყვარე და მამულის სასარგებლო.

ხშირად ისმის საზოგადოებასა შინა ჩივილი და დრტვინვა მას ზედავითომც ყმაწვილნი აწინდელთა სახაზინოთა სასწავლებელთა შინაარა თუ კარგად არ სწავლობენარამედ ფუჭდებიან ზნეობითამე არ მივიღებ აქ თავზე გამართლებასა მათსარომელთა საზოგადოება მიაბარებს აღზრდად შვილთა თვისთაამას კი ვიტყვი, - თვით იგინი როგორ ამართლებენ თავთა თვისთარა ვქმნათ ჩვენმაშინ ოდესაცვიდრე მშობელნი მოგვაბარებდნენ შვილთა თვისთაესენი კიდეც არიან გაფუჭებულნი ზნეობითარა გააფუჭებს ანუ როგორ გაფუჭდება ესრეთი მცირე-წლოვანი ბავშვიმაგალითი და ხედვა მშობლის ქცევისაბავშვსროგორადაც მდაბიურად იტყვიანჭკუა თვალში აქვსრასაც ხედავსიმას მიეჩვევარაც ესმისიმას დაიხსოვნებსმაშასადამეამაო იქნება სიტყვიერი სწავლა და დარიგება მშობლისადა ეგრედვე მასწავლებლისაუკეთუ იგი ენით ერთს იტყვის და საქმეს კი სხვას აჩვენებსაჰა რისთვის ვსთქვით ჩვენ თავითგანვერომელ საკუთარის მშობლების სახლი და ოჯახი უნდა გარდაიქცეს საყდრადაღმზრდელად შვილთა.


ეს ყოველივე უნდა გქონდეს სახეში თქვენმშობელნორომელმა ღმერთმან მოგცათ ძენი და ასულნიგამოზრდა მათი არის უმთავრესი საქმე თქვენის ცხოვრებისათვით ღმერთი ოდესმე მოიკითხავს თქვენგანუკეთუ თქვენითა ცუდითა ყოფაქცევითა მიეცა რომელიმე დაბრკოლება შვილთა თქვენთაგარნა უკეთუ თქვენ თვითონაც იქცევით პატიოსნადმაშინ შვილნიცა თქვენნი ისწავლიან პატიოსნებასა და მიიღებენ კეთილსა ზნეობასა. - ამინ.
                                                    

No comments:

Post a Comment