წმ. იოანე ოქროპირი. გურიტისათჳს და წმიდისა ეკლესიისათჳს.

გურიტი - უდაბნო მოყუარეჲ. რაჟამს ყვის შორის მაღნარსა სამკდრებელი სი, ხმა-ყვის და მოუწესნ მამალსა თვისსა და ხმითა ტკბილითა მოწლებისა მისისათა ოხრიედ მაღნარნი. მიერითგან მამალი წარსავალსა მას თუ წყალთასა არნ, რაჟამს ესმის ხმაიგი, სურვილითა მით მოწლებისათა მოისწრაფის მიწევნად მუნ. მაშინღა ერთითა მით ერთობითა ერთად ანუ კბოდის პირსა, ანუ ნაპრალსა კლდისასა, ანუ ოლეთა ზედა უშიშრად დადგნიან და იქმნიან ბუდესი და გამოიზარდნიან მართუენი სნი.
და თქვანცა რომელთამე გურიტისათ, ვითარმედ: მამლის მოყუარე არს და სიწმიდესა იმარხავნ: ჟამ თუ სადამე არნ და მოიკლის მამალი იგი ანუ მფრინველისაგან ანუ თუ მახითა, მიერითგან დედალი იგი სხუასა მამალსა არღარა შეეყვის, არამედ მისსა მას სიყუარულსა დაადგრის.
ისმინეთ ესე თქუენცა, დედანო, რავდენი სიწმიდემფრინველთა თანაცა იპოვების! აწ რომელთა მსგავსება გურიტისაგაქუს თავთა თქუენთა, მისსა მას სიწმიდესა და სიყუარულსა ემსგავსენით.
ეგრეცა ყოვლითურთ წმიდაეკლესიაჲ: რაჟამს უკუე ქმარი იგი მისი ქრისტჯუარს-ეცუა და აღმაღლდა ცად, იგი სხუასა ქმარსა არღარა შეეყო, არამედ მისსა მას სიყუარულსა და ერთობასა დადგრომილ არს და ელის.
ხოლო თქუენ, საყუარელნო, ნუ ესრე ჰგონებთ, ვითარმედ: წიგნთა გარეშე რასმე ვიტყვი ამის გურიტისათ, რომელ-ესე ვთქუ: შემოვიღოთ წიგნთაგან და მოვიხსენოთ წერილისაჲ, ვითარცა-იგი ნეტარი დავით იტყ სახიობასა მას შინა სსა, ვითარმედ: სირმან პოვა სახლი და გურიტმან ბუდესა დაიხსნა მართუენი სნი. აწ რომელსამე სირსა იტყ? - არა თუ მას, რომელი-იგი განერა მახესა მას მონადირეთასა, არამედ უფალსა ჩუენსა იესუ ქრისტესა; ესრე ჯერ-უჩნდა მოწაფეთა მათ სთაჲ, რომელნი უმჯობესისა მის დიდებისა ღირს არიან, რამეთუ ესრე ჰრქუა მათ, ვითარმედ: მრავალთა სირთა უმჯობე ხართ თქუენ.
ამისთ სოლომონიცა გიღაღადებს და გეტყვის, რათა განერე ვითარცა ქურციკი საფრხესა და ვითარცა სირი ირეჭსა. ამის გამო რქუა: მსგავს არს სასუფეველი ცათამარცუალსა მდოგვისასა, რომელი მოიღო კაცმან და დასთესა სსა მტილსა, რომელი უმცირე არს ყოველთა თესლთა; ხოლო რაჟამს აღორძნდის, უმაღლე არნ ყოველთა მხალთა და შეიქმნის ხედ, რამეთუ მოვიდიან მფრინველნი ცისანი და დაადგრიან რტოთა მისთა ზედა. ეგრეცა აქა სიმრავლეიგი ძეთა კაცთამფრინველთა ამსგავსა, რამეთუსირმან პოვა სახლი და გურიტმან ბუდესა დახსნა მართუენი სნი“. რამეთუ გურიტსა ამსგავსა სული წმიდადა ეკლესიაჲ, რომელი-იგი პირად-პირადითა მით მეცნიერებითა და პირად-პირადითა სამკაულითა შემკულ არს.
ჯერ-არს ჩუენდა ცნობად ღმრთისაგან, ვითარ-იგი თქუა, ვითარმედ: „ყოველი იგი დიდებაასულისა მეუფისა შინაგან ფესუედითა ოქროვანითა შემკულ არს და შემოსილ“, რამეთუსირმან პოვა სახლი და გურიტმან ბუდეჲ“, ხოლო რომელ-იგი თქუარტოთა ხისათა დადგრომაჲ“, ესე იგი არს საფარველი ჯუარისაჲ, რომელმან განზარდნის ახალ ნათელ-ღებულნი იგი ყრმანი სნი.
ესე გურიტი იგი ახსენა იერემია სიტყუასა მას შინა სსა, ვითარმედ: „გურიტმან და მერცხალმან და მჭურინავმან - მფრინველთა ცისათა ცნეს ჟამი წარსლვისა მათისაჲ“ რამეთუ გურიტი ყოვლითურთ წმიდაეკლესიათქუა, და მერცხალი - კაცის-მოყუარეიოვანე ნათლის-მცემელი, და მჭურინავი - ხმა-ჰამოპავლე, რომელი იყო ნესტვი ეკლესიათაჲ. ამის გამო ამცნო გურიტისაუფალმან აბრაჰამსა, ვითარმედ: მოიყვანო შენ ჩემდა დიაკეული ერთი სამნიერი და ვერძი ერთი სმნიერი და ვაცი სამნიერი და გურიტი და ტრედი.
ესე გურიტი ახსენა ქებასა მას ქებათასა და თქუა, ვითარმედ: ხმაი გურიტისაისმა ქუეყანასა ჩუენსა, ხმაგურიტისამის, რომელი-იგი ცით გამო იყო, რამეთუ ქრისტმოსულად იყო ზეცით და ამას გუაუწყებდა ჩუენ. ესე ნიში არს ხმისამის გურიტისაჲ, რომელი-იგი ისმა.
მო-ღა-ვისმინოთ ხმაიგი გურიტისამის, რომელსა იგი ჰნებავს სასმენელ ყოფად ხმასი. ამისთ თქუა, ვითარმედ: შავ ვარი მე და შუენიერ; შავ - სულთა მათთ მგლოვარეთა, შუენიერ - ნათლისღებისა მის გამო ნათელ-ღებულთასა. შავ ვარი მე და შუენიერ, ასულნო იერუსალემისანო, რამეთუ წმიდანი იგი სულნი ნახპეტთანი თქუნა ასულად იერუსალემისად. დაშავებულ ვარი მე და დაღებულ, რამეთუ მრუმედ მომხედა მე მზემან პირველისათვის საცთურისა. და რომელმან-მე მზემან მრუმედ მოხედა მას? - არა თუ მან, რომელ-იგი თქუა ეკლესიასტემან, ვითარმედ: მათ დღეთა გამობრწყინდეს მზეიგი სიმართლისაჲ. ესე - თვით ქრისტჱ, რომელი შობად იყო მარიამისგანორციელად და აღმოსავალ სახელი ერქუა მას და რომელ-იგი თქუა, ვითარმედ: „დაჰხდეს მზეჲ“, ესე არს, რომელ-იგი ჯუარს-ეცუა და დაეფლა გულსა ქუეყანისასა.
აღმოჰბრწყინდის მზედა დაჰდის და ადგილსავე თვისსა მიეგის, რამეთუ ესრე თქუა: რაჟამს აღვმაღლდე, ყოველნივე მოვიზიდნე ჩემდა. რამეთუ მალაქიაცა თქუა, ვითარმედ: მათ დღეთა შინა გამობრწყინდეს მზეი იგი სიმართლისაჲ, რომელსა აქუნდეს კურნებაფრთეთა ქუეშე მისთა. ხოლო რაჟამს მოვიდა მზეიგი სიმართლისაჲ, რომელ არს თავადი ქრისტჱ, შეეხო მას დედაკაცი იგი წიდოვანი ფესუსა სამოსლისა მისისასა და დასცხრა მდინარეიგი წყაროსისხლისამის.
შავ ვარი მე და შუენიერ, ასულნო იერუსალემისანო“, დაშავებულ ვარ და დაღებულ ცოდვითა. აწ იყოს თუ ვინმე აქა მორწმუნეცთომილი, ნუ შეშინდებინ, არამედ შეინანენ და თქუნ: შავღა თუ ვარ, შუენიერვე ვარ, და მი-ღათუ - ვინმე - წევნულ იყოს აღსასრულისა სისა ჟამთა და სულთა აღმოსლვად მიიწეოდის, - და რაღა-მე უფროსი ვთქუა, - სულნი ღათუ აღმოჰკრთებოდიან და კნინ ღათუ გონებაიყოს მის თანა, ნუვე წარჰკუეთნ სასოებასა, არამედ შე-ვე-ინანენ და გარდამოაწთვენ ცრემლი და განიბანენინ ხორცნი სნი და ქველის საქმითა სულნი სნი განიწმიდენინ, ვითარცა იგი იტყ: მწუხრი ტირილი და ცისკარს სიხარული.
რითღა მიემსგავსე ეზეკია მეფესა, რომელი მიახნდა სიკუდილსა და ეუწყა ესაიასგან და ცრემლოოდა იგი და შეუმატა მას ღმერთმან ათხუთმეტი წელი ცხოვრებისაჲ.
და იყოს ღათუ ვინმე დაშავებული ცოდვითა, შეინანენ და შეეახლენ ღმერთსა და ნათელ-იღენ წყლითა მით ცხოვრებისათა. და იყოს თუ ვინმე აქა მორწმუნეცთომილი, შე-ვე-ინანენ და ჭეშმარიტითა მით საბანელითა ცრემლითათა ხორცნი სნი განიბანენინ და სულნი სნი განიწმიდენინ, და ესრე შემოგეახლოს სული წმიდაჲ. და თვით სიტყუაღმრთისადაემკდროს შენ თანა და სიყუარულითა ღმრთისათა სთქუა გულსა შენსა: ვაჩემდა, რამეთუ დამშრალ და დაწერტილ ვარ მე სიყუარულითა ღმრთისათა, ვითარცა ისრითა.
აწ ისმინე სიტყუაიგი ისრისამის, ვითარ-იგი წერილ არს ესაიასა, ვითარმედ: „დამდვა მე ვითარცა ისარი ერთი რჩეული და დამმალა მე კაპარჭსა შინა.“ აწ რაჲ-მე არს ძალი ისრისამის? ღმერთ სიტყუაიგი თქუა და კაპარჭ - ხორცნი იგი, რომელთა შინა დაფარულ იყო ღმრთეებაჲ. ამის ისრისა სიყუარულითა დაშრებოდა იერემია და თქუა: არა შევიწყინო მე შედგომად კუალსა მისსა და დღენი კაცთანი მე არა მწადოდიან; ამის ისრისა სიყუარულითა დამშრალ იყო დავით და თქუა: მიგდევდა შენ სული ჩემი, და მე შემიწყნარა მარჯვენემან შენმან; ამის ისრისა სიყვარულითა დაშრებოდა პეტრე და თქუა: შენ უწყი, უფალო, რამეთუ მიყუარ შენ. ამის ისრისა სიყუარულითა დაშრებოდა პავლე, რომელი-იგი კრულ იყო ქრისტ მიმართ, და თქუა: ვინ განმაშოროს მე სიყუარულსა ქრისტსსა? ამის ისრისა სიყუარულითა დამშრალ იყო წმიდაიგი ეკლესიადა თქუა: ვაჩემდა, რამეთუ დამშრალ და დაწერტილ ვარი მე სიყუარულითა მისითა, რომელ-ესე ვარ ეკლესიაწარმართთაჲ.
ჰოსიყუარული და სიტკბოებაჲ, რომელ აქუნდა მისა მიმართ! რამეთუ სულ-თქუმითა მით მისითა ქრისტესა - ზესკნელსა მას სიძესა მოიხადოდა. ამის გამო თქუა, ვითარმედ: ამბორ-მიყავ მე ამბორის-ყოფითა პირისათა, რამეთუ თხოვილ ვარ მე ზესკნელისა მის სიძისა შჯულისა მიერ და წინაწარმეტყუელთა, რომელ-ესე ვარ ეკლესიაწარმართთაჲ; არა დავემორჩილო მე მოსეს, არცა ესაას, არცა იერემიას, არცა სხუათა წინაწარმეტყუელთა, არამედ თვით მოვედინ თავადი უფალი და მეტყოდენ მე და ამბორ-მიყავნ მე ამბორებითა პირისა სისათა.
მესმა სიტყუაიგი იერემიასი, რომელ თქუა, ვითარმედ: „მძინარე არს გული მისი უფრო ყოვლისა და იგი თავადი კაცი არს, და ვინ-მე იცნას იგი, მისა წადიერ ვარ. იგი თვით მოვედინ და მეტყოდენ მე.“ მესმა, რაჲ-იგი თქუა ამოს, ვითარმედ: „ვიხილე მე კაცი, რომელი დგა ადამანტინესა ზედა ზღუდესა და ხელთა მისთა ეპყრა ადამანტი. მას ვეძიებ, იგი თვით მოვედინ და ამბორ მიყავნ მე.“
რამეთუ ვითარცა დედაკაცსა, რომელსა უყუარნ ქმარი სი და ქმარი იგი წარსრულ არნ შორსა გზასა და იგი გარდახედავნ სარკუმლით სით და მოელინ მას და თქვეს: ოდეს-მე მოვიდესო; ხილნის თუალნი სნი და იხედავნ ზღუად კერძო და ხმელად; და თუ იხილნის სადამე ნავნი მომავალნი, მუნ შინა ჰგონებნ მას; ანუ თუ იხილნის მოგზაურნი, ესრე თქვეს: ვინ უწყის, მათ თანა ხოლო თუ მოვიდოდის იგი. და მეყსეულად შეემთხვის და ჰკითხავნ მისსა: მითხართ მე ქმრისა ჩემისაჲ, სადა დაუტევეთ იგი, რომელსა დაბასა, ანუ რომელსა ქალაქსა; ანუ რასა იქმოდა, ანუ რასა იტყოდა, ანუ ოდეს თქუა მოსლვაჲ?
ეგრეცა ყოვლითურთ წმიდაეკლესიასიყუარულითა მით სიწმიდისათა მოიმძევლებდა ყოველთა წინაწარმეტყუელთა და ჰკითხვიდა მათ: იხილეთ თუ სადამე იგი, მო-მე-სადა-ვალსა იგი, ანუ მუნვე ცათა შინა არს, ოთხმეოცდა აცხრამეტთა მათ ცხოვართა აძოვებსა? არა-მე მოვალსა მოძიებად ცხოვართა მათ წარწყმედულთათ? მითხართ მე, სადა-მე დაადგრების, ანუ სადა-მე იყოფვის, რომელი-იგი შეიყუარა სულმან ჩემმან?
მიუგო სძალმან მან, რომელ არს წმიდაეკლესიაჲ, და ჰრქუა: ვეძიებ მას და მისაცა მსურის. იგი თვით მოვედინ და ამბორ-მიყავნ მე. მიუგო მას ესა და ჰრქუა, ვითარმედ: ესე იგი არს და მოვალს. აჰა სასყიდელი მისი მის თანა არს და საქმენი ხელთა მისთანი არიან წინაშე მისა. ვითარცა მწყემსი მწყსიდეს სამწყსოსა მას სსა და ხელითა სითა შეკრიბნეს კრავნი და ნუგეშინის-მცემელ ექმნეს მაკეთა მათ დამძიმებულთა.
ესმა რასძალსა მას ეკლესიასა, რამეთუ ჭეშმარიტად უთხრობდა მას ესა, ჰრქუა: სადა-მე იყოფვის, ანუ სადა-მე დაადგრების, რომელი-იგი შეიყუარა სულმან ჩემმან?
შემდგომად მისა მოავლინა იოვანესა, რომელი-იგი ხმაღაღადებისაიყო უდაბნოსა და თქუა: განჰმზადენით გზანი უფლისანი და წრფელ ყვენით ალაგნი მისნი. და ვითარ მოვიდა იოვანესა, შებმა-უყო და ჰკითხვიდა: მითხარ მე მწრაფლ, უკუეთუ შენ ხარ ქრისტჱ? მიუგო იოვანე და ჰრქუა: მე არა ვარ ქრისტჱ. ხოლო მან ჰრქუა მას: და რად ნათელ-სცემ, უკუეთუ არა ხარ ქრისტჱ? მიუგო იოვანე: არა თუ მე ქრისტე ვარ, არამედ შემდგომად ჩემსა მოვალს, რომელი-იგი უძლიერე არს ჩემსა, რომლისა არა ღირს ვარ, ვითარმცა განვჰხსენ საბელი ხამლთა მისთაჲ.
რაჟამს უკუე ყოფნა მოსულაჲ, თქუა ეკლესიამ ან გულსა სსა: წადიერ ვარ მე სურვილითა მისითა ხილვად მისა. მიუგო იოვანე და ჰრქუა: ნუ შეორგულდები, ნუცაღა სულთ-ითქუამ, რამეთუ მახლობელად მოსლვად არს. ვითარცა იხილა იოვანე, რამეთუ მოვიდოდა უფალი, თქუა: აჰა კრავი ღმრთისაჲ, რომელმან მოსპნეს ცოდვანი სოფლისანი.
რაჟამს უკუე ესმა სძალსა მას იოვანესგან, რამეთუ კრავად თქუა და ესა მწყემსად თქუა, ხოლო სძალი იგი იტყოდა: ვისი-მე მრწმენეს: იოვანესი-მე, ანუ ესასი? ვითარცა იხილა უფალმან, რამეთუ შეორგულდა, ღაღატ-ყო და თქუა: მე ვარ მწყემსი კეთილი. მაშინღა მივიდა, შეეხვია და შეიტკბვო და ამბორს-უყო მას. და აღესრულა სიტყუაიგი დავითისი, ვითარმედ: წყალობადა ჭეშმარიტებაშეიმთხვნეს, სიმართლემან და მშდობამან პირს იკოცნნეს.
და რაღა მე უფროსი ვთქუა? - რამეთუ სძალი შეეყო სიძესა და ქორწილი იქმნა სულიერი. სახიობაიგი ქორწილისააღეღო იოვანეს და იტყოდა, ვითარმედ: ვისი არნ სძალი, იგი არნ სიძჱ. არამედ მახლობელთა ყოველთა უხაროდა და იხარებდეს. იოვანე ესრე თქუა: მისა ჯერ-არს აღორძინებადა ჩემდა დაკლება. ჯერ-იყო მიერითგან წიგნიცა ერთობისადაწერად, და სახმარ იყო მუნ ქარტადა მწიგნობარნი და საწერელნი. ხოლო ქარტაესაას თანა იპოვა, რომელი-იგი სულმან წმიდამან ამცნო მას და ჰრქუა: მოიღე ჩემდა ტომარი ერთი ქარტაგრაგნილი დაწერე მას ზედა საწერელითა სულისათა. სადა საწერელი სახმარ იყო, დავითის თანა იპოვა, რამეთუ თქუა დავით: ენაჩემი, ვითარცა საწერელი მწიგნობრისა ხელოვნისაშუენიერად, რამეთუ მისცემს სძალსა მას სამკაულსა, ასწავებს და იგიცა გულისხმა-ჰყოფს.
მერმე კუალად ძმადი იგი სძალსა ეტყვის, ვითარმედ: ეკრძალე, ისმინე, ასულო, და იხილე, მოყავ ყური შენი, დავიწყე მამული. ნუუკუე ესრე ჰგონებდე, ვითარმედ შენი სწორი არს. რამეთუ გეტყვის შენ და შენ თაყუანის-სცე მას. ისმინო თუ, ასულო, ძღუნით პირსა მისსა ჰმსახურებდენ მდიდარნი ერისანი.
აწ უკუე ჯერ-ვიდრემე-არს მათა განკრძალვადა შეწყნარებაჲ. ამიერითგან ქრისტ მიმართ მონად დასწერს პავლე თავსა სსა: პავლე და სილოვანე და ტიმოთე, მონანი ქრისტსნი. მიჰხადნენ ამიერითგან სძალსა მას შიმონვარნი იგი. დავით ესრე დაწერა ერთობაიგი მათი, ვითარმედ: მიართუენ მეუფესა ქალწულნი მისნი და შემდგომად მოყუასნი მისნი მიართუენ მას.
და იყო ქორწილი იგი კანას გალილეასასა და მოვიდა უფალი იგავად კანად გალილეასა. კანა ითარგმანების მონაგებად, რამეთუ მონაგები ქრისტსი იყო ყოველი ესე სოფელი. აწ მოვიდენ ყოველნი სნი მისნი წმიდანი თითოეულად სიძისა მის საწევნელად და მიართუმიდეს ყოველნი: აბრაჰამი - ხბოსა, სარა - ყურბეულსა, ისაკ - შეშასა, იაკობ - თიკანთა, იოსებ - იფქლსა, მოსე - სანთელსა, ესა - სიღოდასა, დავით - როკვასა.

აწ მოვედინ ესრე ივდიდ შუენიერებითა მით სამკაულისაითა და მარიამ, დამან მოსესმან, ქნარითა თქუას: უგალობდეთ უფალსა, რამეთუ დიდებით დიდებულ არს. თანა-აც ეგევითარისა ქორწილისა ქებაცა სულიერად აღწერად; პავლე აქებდა ქორწილსა მას და თქუა, ვითარმედ: წმიდა არს ქორწილი და საწოლი შეუგინებელ. ხოლო ესე ქრისტსთ თქუა და ეკლესიათათ. აწ რომელი-იგი თარგმანებდეს, გულისხმა-ყავნ, რაჲ-ესე თქუა, ვითარმედ: დაუტეოს კაცმან მამასი და დედასი და მისდევდეს ცოლსა სსა და იყვნენ ორნივე იგი ერთ ხორც. რამეთუ ზრახვაესე დიდ არს, ხოლო მე ვიტყვი ქრისტ მიმართ და ეკლესათა. რამეთუ რომელი-იგი მან გამოთქუა, ჩუენ ნუმცა შეურაცხ-ვჰყოფთ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტ მიმართ, რამეთუ მისი არს დიდებაუკუნითი უკუნისამდე. ამენ.

"სიტყვა მართლისა სარწმუნოებისა" VI ტ.

No comments:

Post a Comment