XXI,XXII,XXIII თავები. თქმული უნდოსა და გლახაკისა ხუცეს-მონაზონისა ბესარიონის მიერ. რომელი იყო უდაბნოით გარესჯით მრავალმთისაჲთ, მონასტერსა წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა, ხოლო წიგნსა ამას ეწოდების „გურდემლი“.


XXI  სიტყუა მათდა მიმართ. თუ ვითარ ახალ ნათელღებულთა არა აღბეჭდვენ მირონითა

და რაჟამს ვჰკითხოთ მიზეზი თუ რად ესრეთ იქმთ არცა შიშუელთა ემბაზსა შინა ნათელსცემთ სჯულისდებისაებრ სამეუფოსა (რაღა) იქმნას და ეწოდოს მეორედ შობა წყლისაგან და სულისა: რამეთუ მირონითა დაბეჭდვა სულისა წმიდისა მადლითა მონიჭებისა ცხად ჰყოფს: და არცა მირონითა აღბეჭდავთ სადა არა იყოს ეპისკოპოზი: და არცა დედათა მიერ დააყენებთ ნათლისღებასა.
ხოლო იგინი მოგვიგებენ მათისა მის უწესოებისა შემსგავსებულსა სიტყუასა: ვითარმედ მირონისა ცხება ნიერ ეპისკოპოზისა არა იქმნებისო: სასდა ჰოპეს ესე სჯულისდება: ანურომელმან კრებამან განაწესა ესე: ანუ ვითარ იქმნების წყლისაგან და სულისა შობა უკუეთუ არა ეცხოს მირონი: არცა აღმოიშუეს წყლისაგან: და უკუეთუ დედაკაცი სრულ იქმს ნათლისღებისა საიდუმლოსა: რასათ მღუდელთა არა აქვს ელმწიფება ცხებად მირონისა: ხოლო განწესებაწმიდათა მამათა ესე არს ვითარცა სჯულის კანონთა შინა წერილ არს. ვითარმედ მღუდელნი ვერ შეიქმენ მირონთა ვერცა საკურთხეველთა დაამყარებენ, ვერცა მის ქუეშეთა მოყუასთა ესე იგი არს დიაკონნი, კერძო დიაკონნი და წიგნის მკითხველნი. ამათ ელთა ვერ დაასხმენ: ესე ყოველი ეპისკოპოსისა საქმე არს: ხოლო პირველ მღუდელმთავართა მიერ კურთხეულითა მირონითა ჯერ არს რათა ახალნათელღებულთა მღუდელნი სცხებდენ განწესებისაებრ მამათასა: რომელსა ჰყოფენ ყოველთა მართლმადიდებელნი ეკლესიანი: ხოლო დასავლეთისა ეკლესიათა სხუათა უწესოებათა თანა ესეცა აღუხოციესთ, რათა არა მიენიჭებოდის მადლყ სულისა წმიდისა ახლად ნათელღებულთა: ხოლო ჩუენ მართლმადიდებელთა ეკლესიისა წესი ესე არს ძუელითგანისა მოცემულისა საზღურისაებრ რათა ახალნათელღებულთა რაჟამს აღმოიშვას წყლისაგან წმიდა მირონი ეცხებოდის მღუდელისაგან, რამეთუ ნიერ მირონისა არა ეწოდების მას სრული ნათლისღება და უკეთუ სიტყსაებრ მათისა ნიერ მღუდელისა ყოველთა ერისაგანთა მამათა და დედათა მიერ იქმნების ნათლისღება: რასათვისღა პატიოსანთა მღუდელთა მიერ, რომელნი ყოველსა საიდუმლოსა აღასრულებენ არა იქმნების ცხება მირონისა
და უკეთუ წმიდისა ჟამისწირვისა საიდუმლო იქმნების დედაკაცისა მიერ ანუ თუ ერისაგანთა მამაკაცთა მიერ ან სხუა რაიმე საიდუმლოთაგანი ესეცა იქმნების რათა მამანი და დედანი ყოველი ნათელსცემდენ: და უკეთუ იქმნების ესე რათა ერთითა ელითა ანუ ერთითა ფერითა ანუ მარტოდ თავითა იქმნას შობა ყრმისა და იქმნამცა სრულ კაც ანუ თუ ყოვლად ცოცხალ: ესეცა იქმნების რათა მცირედისა წყლისა შეხებითა გინა სხურებითა თავსა ზედა გინა სხუასა ასოსა ეწოდამცა ნათლისღება ანუ მეორედ შობა[?]
და უკუეთუ იქმნების ესე, რათა ნიერ სულისა წმიდისა სრულ იქმნეს შობა წყლისაგან და სულისა: ესეცა იქმნების რათამცა Âნიერ მირონისა ცხებისა იქმნეს მონიჭება სულისა წმიდისა.
და უკეთუ წმიდისა მის და ნაშობთა ყოველთა უზეშთაესისა და საშოთგან დედისათა სულითა წმიდითა აღვსებულისა, ნათლისმცემელისა მიერი იგი წყლითა ნათლისცემა არა სრულ იყო, არამედ დაკლებულ, რამეთუ არა აქუნდა მინიჭება სულისა წმიდისა ვითარცა იგი ზემოთცა მოვიხსენეთ: რომელი წერილ არს საქმესა მოციქულთასა: მიიწია რაეფესოდ პავლე პოვნა მუნ მოწაფეთაგანნი და ჰრქუა მათ: უკეთუ სული წმიდა მიგიღებიესთ და გრწამსთ? ხოლო მათ ჰრქუეს მას: არცაღა არს, თუ სული წმიდა გუასმიეს. ჰრქუა მათ პავლე: რათა უკუე ნათელ გიღებიესთ? ხოლო მათ ჰრქუეს: იოანეს ნათლის-ცემითა. და შემდგომი. (საქმე 19.1-3).
მერმე ნათელიღეს და ელდასხმითა პავლესითა მოვიდა მათ ზედა სული წმიდა: ხედავთა რამეთუ არცაღა ნათლისცემასაიოანესსა აქუნდა სრულება, რამეთუ მარტოდ წყლითა ნათელსცემდა და ჯერეთ არა იყო მოცემულ სული წმიდა: ვიდრემდის პავლე ელნი არა დაასხნა და მოვიდა მათ ზედა სული წმიდაჲ. ამისთ არს განწესებული მღუდელთა მიერ ცხებაცა მირონისა განბანასა თანა წყალითა: რათა მირონითაცა აღიბეჭდოს რომელ არს მინიჭება სულისა წმიდისა: რამეთუ ნიერ ამისა არა სრულ იქმნების: უკეთუ ასწრაფობდეს სიკუდილისა ჟამი და მირონისა უქონოებითა იქმნების მარტოდ წყლითა ნათლისღება სახელსა ზედა წმიდისა სამებისასა წესისაებრ და მოცემისა: ხოლო ოდეს განმრთელდეს მერმეღა ეცხოსწმიდა მირონი: ხოლო მრთელთათ ნიერ მირონისა არა იქმნების ნათლისღება სრული.

ხოლო მათი ნათლისღება არცა სამგზის წყალთა შინა შთასლვითა და აღმოშობითა არს: არცა ცხებითა მირონისათა სრულყოფა წყლისაგან და სულისა: არცაღა თუ მღუდელთა მიერ ნათლისღება: არამედ დედათა მეძავთა მიერ. ვითარ ეწოდოს მათსა მას ნათლისღებასა ნათლისღება, ანუ მეორედ შობა, ანუ თუ წყლისაგან და სულისა აღმოშობა[?]

XXII დედათა მიერ ნათლის ცემისათ

ვისგან ისწავეს ესე წესი ანუ რომლისა ეკლესიისაგან მოიღეს ესე სჯულისდება: რათამცა მეძავნი დედანი ანუ წიდოვანნი: გინა თუ წმიდანიცა დედანი ნათელს სცემდნენ: დაღათუ წმიდათა დედათაგანსა ვისმე ექმნას ესე არაცა ესე სადამე სმენილ არს: და თუ წმიდათა სადამე ქმნილ არს არცა ესე დაიდების სჯულად: ვითარცა იგი არცა დადებულ არს: რამეთუ არა სადა გუასმიეს წმიდათა დედათაგანისა არცა სადა ქმნულ არს: ვითარცა არცა საუფლოსა მსხუერპლისა შეწირვა: ეგრეთვე არცა ნათლისღებისა ქმნა.
ვინ იყო წმიდისა და სანატრელისა და განმანათლებლისა ჩუენისა მოციქულისა ნინოს უწმიდესი და უზეშთაესთა მადლთა ღირს ქმნილი: რომელმან სხუათა ურიცხუთა საკრველებათა და ზეგარდამოთა მადლთა თანა მოციქულობისა მადლ სრულებით მიიღო: უკეთუმცა ჯერ იყო ანუ სმენოდა ოდესცა რამცა ნათელსცემდენ: ამის და უმეტეს სამარ იყო: რომელმან სასწაულითა სითა განანათლნა ესოდენნი ესე ერნი: და რომელნიცა ფრიადცა წყურიელ იყუნეს და მოქენე ნათლისღებისა: რომელსა ევედრებოდეს მეფენი და მთავარნი და ითხოვდეს მისგან ნათლისღებასა: უკეთუმცა წესი იყო რასათ არა ნათელ სცა და დააკლო ესე ერთა ნიჭთაგან.
რამეთუ ვიდრემდის არა ითხოვნა საბერძნეთით მღუდელნი და დიაკონნი დიდისა კოსტანტინესაგან: მუნამდე ვერ იკადრა თა სით ნათლისღება.
ხოლო ოდეს მოიწინეს მღუდელნი მაშინ სიმრავლემან ერისამან მეფეთა და მთავართა, მამათა და დედათა და ყოველმან ჰასაკმან ნათელიღეს დიდითა სიხარულითა და სარწმუნოებითა მდინარესა შინა დიდსა მტკურისასა: არა სხურებითა, არცა ცხებითა მცირისა წყლისათა, არამედ სრულიად განშისულებითა მდინარეს მას შინა სამგზის სახელსა ზედა წმიდისა სამებისასა მამისა და ძისა და სულისა წმიდისასა ელსა ქუეშე მღუდელისასა: ვითარცა წერილ არს ცხოვრებასა შინა წმიდისა ნინოსასა: და ესეცა გულისხმაყავ, რამეთუ ვიდრემდის საბერძნეთით მღუდელნი მოიწეოდეს: ესოდენთა სიმრავლისაგან რომელნი ახალმოქცეულ იყუნეს ვერ იკადრა ნათლისცემა მათი: ვინ უწყის რავდენნი აღესრულნეს და განვიდეს უნათლავნი: რასათვის ვერ იკადრა ღირსმა და სანატრელმან ნინომ მოციქულობისა მადლითა ღირსქმნილმან და მოციქულმან ერთისაცა სულისა ნათლისცემა, არამედ ეშინოდა საზღუარსა წმიდათა მოციქულთა და მამათასა გარდასვლა: რამეთუ არასადა ასმიოდა ოდესცა ძუელითგან არცაღა თუ იშ სადმე: არცა მსხუერპლისა შეწირვა, არცა ნათლისცემა დედათა მიერ: და რად ვიტყ დედათა არცაღა თუ ერისაგანთა მამათა მიერ ნიერ მღუდელთასა: რამეთუ ვერცაღა დიაკონნი ნათელსცემენ რომელთა ელთდასხმა კურთხევისა მიუღიეს განწესებისაებრ დთა მსოფლიოთა კრებათათა: და უკეთუმცა სმენოდა დედათა მიერ ესევითართა საიდუმლოთა შეხება უმეტესად ესე აღასრულებდა: რამეთუ უფროსად ამისდა სამარ იყო: საჭიროდ.
არამედ ვერ იკადრა რამეთუ ასმიოდა მოციქულთაგან გინა თუ ჩუენ გინა თუ ანგელოზი ზეცით გახარებდეს თქუენ გარეშე მისა რომელი მიიღეთ ჩუენგან შეჩუენებულ იყავნ.
ხოლო ჩუენ ზედა მადლ და კურთხევა ქრისტესი და წმიდათა მისთა მოციქულთა და ნეტართა მამათა იყავნ: და დაგვიცუნეს უფალმან ლოცვითა დედისა ჩუენისა და განმანათლებლისა ნინოსითა ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან: რამეთუ ჩუენ ვართ შვილნი კათოლიკე ეკლესიისანი რომელთა არა გარდაგვიქცევიეს, არცა დაგვიხსნიეს წესი და კანონი წმიდათა მოციქულთა. დაღაცათუ მცნებათა და ბრძანებათა ქრისტესათა არა ვიმარხავთ: რამეთუ სარწმუნოებაცა ნიერ საქმეთასა მკუდარ არს ვითარცა იგი საქმენიცა ნიერ სარწმუნოებისა უხმარ მოციქულისა სიტყსაებრ: არამედ მხოლოდ ვჰგიეთ მასვე და ერთსა სარწმუნოებასა ზედა რომელი მოგუეცა წმიდისა მოციქულისა ნინოს ქადაგებითა და ვიდრე აღსასრულამდე ნუცაღა მივდრკებით მართლისა აღსარებისაგან, რათა არა სირცხვილეულ ვიქმნნეთ დღესა მას სასჯელისასა წინაშე საყდარსა ქრისტესა: არმედ ღირსმყუენინ უფალმან მცნებათაცა მისთა დამარხუად მრავლითა მით სახიერებითა მისითა: რამეთუ მისი არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

XXIII ლოცვისათს სიტყუა თუ რასა მიზეზისათ იგინი არა ილოცვენ არცაღა საეკლესიოდ არცა სგან და სხუათა ამას ასწავებენ

ხოლო აწ მცირედი რამე ვთქუათ ლოცვისათ, რომელი იგი სრულიად დახსნილ არს მათ მიერ და ახოცილ ეკლესიით: რამეთუ არა ისმინენ ბრძანებასა ღვთისა: რომელნი მრავალსახედ და მრავალგუარად გუასწავებს სახარებისა იგავისა მიერ: და თავადიცა უფალი კაცადცა იქმნა რათა ჩუენთ ესევე წესი ეპყრა მოუკლებელად და მარადის ილოცვიდის ღამე დად ღე: და ჩუენ სახესა მოგუცემდა მოუწყინებელად ლოცვისა და მარადის მღვიძარებისა: და წმიდათა და სანატრელთა მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა ესე წესი ეპყრა და მარადის ლოცვით იყო ცხოვრება მათი და ყოველნი წმიდანი ამას ქადაგებნ და ამას დაამტკიცებენ: და ეკლესიასა შინა ესე განაწესეს, რათა მოუკლებელად ილოცვიდენ და ღამეთა ათევდნენ: რამეთუ მეუფ ჩუენი ქრისტეცა ესრეთვე ჰყოფდა ვითარცა წერილ არს წმიდასა სახარებასა შინა.
და იყო მათ დღეთა შინა და განვიდა თავადი მთად კერძო ლოცვად და ღამესა ათევდა ლოცვითა ღმრთისა მიმართ: (ლუკ. 6.12) და კუალად წერილ არს მისვე ლუკას მიერ: ხოლო თავადი განვიდის უდაბნოდ და ილოცავნ. (ლუკ. 5.16) და კუალად წერილ არს წმიდასა სახარებასა შინა: და ვითარცა განუტევა მან ერი იგი, აღვიდა მთასა ლოცვად საგან. (მათე 14.22)
კუალად, რაჟამს იგი განხადა ეშმაკი კაცისაგან რომელი იგი ვერ შეუძლეს მოწაფეთა მისთა: ეტყოდა იესო მოწაფეთა სთა: ვითარმედ ესე ნათესავი არა რა განვალს, გარნა ლოცვითა და მარხვითა: (მთ. 17.21) რამეთუ მოწაფენი ქრისტესნი ჯერეთ არღა მიწევნულ იყვნეს საზომსა სრულებისასა არცა დაჩუეულ მარადის ლოცვასა: არცა მიმყოვრებულსა მარხუასა: ამისთ ვერცა შეუძლეს განხდად ეშმაკთა და სასწაულთა საკვირველთა ქმნად ვიდრემდის ესე არა ისწავეს. ამისთსცა ღმერთი მარადის ასწავებდის ლოცვისა და მარხვისათ იგავისა სიტყვითაცა დაპირის-პირ გაოცხადებულად: და მერმე თვითცა საქმით აჩუენის: რამეთუ ღამესა ათევდა მრადის ლოცვითა ვითარცა ზემო მოვიხსენეთ: რამეთუ დაღაცათუ მას არარა ეხმარებოდა არცა მარხვა და არცა ლოცვა ვითარცა არცა რა სხუა კაცობრივნი საქმენი, რამეთუ ღმერთი იყო ბუნებით: არამედ ვინათგან კაცთა ბუნება სრულებით მიიღო კაცობრივნი საქმენი ყოველნი სრულებით აღასრულნა თვინიერ ცოდვისა ეგრეთვე კაცთა ბუნებისა სახმარად მარადის ლოცვა შჯულგვიდვა: რათა მარადის ვილოცვიდეთ ღამე დად ღე მოუწყინებლად: საგან მარტო და ეკლესიასა შინა, რომელ არს შესაკრებელი ერისა, რამეთუ ნიერ ამისა არა რა კეთილთაგანი წარემართების, არცა მსოფლიო და ორციელი და უმეტესადღა სულიერი და ზეცისა.
დაღაცათუ ბრძანებს ქრისტე მეუფ: რაჟამს ილოცვიდე, არა იყო ეგრე, ვითარცა-იგი ორგულნი, რამეთუ უყუარნ შესაკრებელთა შორის და უბანთა ზედა დოგმა და ლოცვა, რათა უჩუენონ კაცთა. ამინ გეტყ თქუენ: მიუღებიეს სასყიდელი მათი. ხოლო შენ რაჟამს ილოცვიდე, შევედ საუნჯესა შენსა და დაჰაშ კარი შენი და ილოცე მამისა შენისა მიმართ ფარულად; და მამამან შენმან რომელი ჰხედავს დაფარულთა, მოგაგოს შენ ცხადად. (მთ. 6.5-6)
ესე ბრძანება უფლისა, მათ ზედა არს, რომელნი საგან განწესებულსა ლოცვასა და გინა თუ საეკლესიოსა და უფროისღა თვისაგან ლოცვასა საჩუენებლად იქმოდის: და ჭეშმარიტად ორგულთა არს საქმე იგი რომელი ესრეთ ილოცვიდეს: რამეთუ კაცი ილოცავს რათა მოიღოს ღვთისაგან სათხოველი სი, რომელსა იგი ითხოვს და უჩუენებს კაცთა, რათა მოიღოს ქება და დიდება: და ორგულთა არს საქმე ესე ვითარცა ვთქუ და არა ერთგულთა და საკუთართა მონათა: რათამცა ღმრთისაგან ითხოვდა წყალობასა და კაცთაგან ეძიებდა ქებასა. ნუ ჰგონებ თუმცა მორამეიღო ღვთისაგან ესევითარად მლოცველმან.
ვითარცა იტყ იაკობ მოციქული: კაცი ორგული დაუდგრომელ არს ყოველთა შინა გზათა მისთა ითხოვდინ ხოლო სარწმუნოებით და ნუ ორგულებით: რამეთუ რომელი ორგულებდეს მსგავს არს იგი ღელვასა ზღვისასა ქარითა აღძრულსა და მიმოტაცებულსა. ნუ ჰგონებ კაცი იგი ვითარმედ მორამეიღოს ღვთისაგან.
ხოლო უკუეთუ არა საჩუენებელად იყოს ლოცუვა იგი და არცა კაცთაგან ეძიებდეს ქებასა: ესევითარად მლოცველმან გინათუ მარტო გინა თუ კრებულსა შორის ილოცოს მოუწყინებლად შემუსრვილითა და დამდაბლებულითა გონებითა: ჭეშმარიტად სათნო არს ღმრთისა და საყუარელ მხედველისა მის დაფარულთასა: და ჭეშმარიტად ყოველსავე მოიღებს კაცი იგი რაოდენსაცა ითხოვდეს: ვითარცა ბრძანებს ღმერთი: ითხოვდით და მოგეცეს თქუენ; ეძიებდით და ჰპოოთ; ირეკდით და განგეღოს თქუენ. და შემდგომი. (მთ. 7.7)
ესე ყოველი ლოცვისათ უბრძანებიეს რათა მოუწყინებლად ვილოცევდეთ და სამარადისოდ ვრეკდეთ კარსა მოწყალებისა მისისასა: და სხუა: უმრავლესი ამისა რომელი ქუემორე უვრცელესად აღვწეროთ.
ხოლო თუ: შევედ საუნჯესა შენსა და დაჰხაშ კარი შენი და ილოცე მამისა შენისა მიმართ ფარულად: ამას არა თუ კართა დახშულთა შინა ლოცვისათ იტყ, არამედ სიმდაბლით ლოცვისათ ბრძანებს ვითარმედ: შევედ შინაგან საუნჯესა გულისა შენისასა: რამეთუ იგი არს დაფარული საუნჯე კაცისა: ვითარცა უფალი ბრძანებს ესრეთ: კეთილმან კაცმან კეთილისაგან საუნჯისა გულისა სისა გამოიღის კეთილი: ხოლო ბოროტმან კაცმან ბოროტისაგან საუნჯისა გულისა სისა გამოიღოს ბოროტი. (მთ. 12.35) ესრეთ გული არს საუნჯე კაცისა და არა ხილული სახლი: ამისთ ბრძანებს რათა შინაგან გულისა სისა შევიდეს კაცი და დახშას შესავალი და არა რა კაცობრივი ქება და სილაღე შეუშვას გულსა შინა სსა: და არცა რა ცუდი და წარმავალი მსოფლიო საქმე განიზრახოს, არამედ სიღრმით გულისათ დაფარულთა მხედველისა მიმართ ილოცვიდეს: ესევითარი ლოცვა გინა თუ მარხვა იყოს გინა თუ კრებულსა შორის, ყოველივე შეწირულ არს წინაშე ღვთისა და მსწრაფლ მოხედავს თხოვასა მისსა: და უკეთუ არცა კრებულთა შორის და არცა საგან ილოცვიდეს მათისაებრ სიცბილისა: მაშა რასათ განაწესა წმიდათა მოციქულთა საზოგადოდ შესაკრებელად ლოცვა, ვითარცა საქმეა მოციქულთასა წერილ არს.
და ოდეს შევიდეს აღდეს ქორსა მას ზედა, სადაცა იყოფოდეს პეტრე და იოანე, იაკობ და ანდრია, ფილიპე და თომა, ბართლომე და მათეოზ, იაკობ-ალფესი და სიმონ მოშურნე და იუდა იაკობისი. ესე ყოველნი იყუნეს განკრძალულ ლოცვასა და ვედრებასა ერთბამად დედებითურთ და მარიამ დედით იესუსით და ძმებითურთ მისით. (საქმე 1.13-14)
ესრეთ ზოგად და ერთ კრებულად ილოცვიდეს ყოველნი წმიდანი მოციქულნი და ძმანი, მამანი და დედანი ეკლესიასა შინა და არა -სად და მარტო, რამეთუ ქორი იგი იყო მათდა ეკლესია შესაკრებელი, რომელსა შინა მოიღეს აღთქუმა იგი სულისა წმიდისა ცეცხლისა ენათა განყოფითა და ჯერეთ სხუა ეკლესია არა იყო მაღდა.
ხოლო წინასწარმეტყველთა თუ გამოეძიებდე საქმესა, უმეტესად მათ მიერ არს განწესებული სამარადისოდ ლოცვა საეკლესიოდ და საიდუმლოდ, საკრებულოდ და სგან და ყოვლად ყოველსა ჟამსა: რამეთუ დავიტ იტყვის: ილოცეთ და მიეცით უფალსა ღმერთსა ჩუენსა.
ხოლო ეკლესიასა შინა ლოცვისათ იტყ: ვითარმედ ეკლესიასა შინა აკურთხევდით ღმერთსა. და კუალად ზოგად საკრებულოსა ლოცვისათ იტყ: ვითარმედ კრებულსა შორის დიდძალსა აღგიარო შენ. და კუალად ჟამთა ლოცვისათ იტყვის: შვიდგზის დღესა შინა გაქებდე შენ განკითხუათათ სიმართლისა შენისათა. და კუალად შუაღამის ლოცვისათ იტყ ვითარმედ: შუაღამე აღვდგე აღსარებად შენდა განკითხუათათ სიმართლისა შენისათა. და კუალად ღამე ლოცვისათ იტყ ვითარმედ: ღამესა აღიპყრენით ელნი თქუენნი წმინდად მიმართ და აკურთხევდით უფალსა. და კუალად განთიად ლოცვისათ იტყ ვითარმედ: განთიად შეისმინო ხმისა ჩემისა, განთიად წარვდგე შენდა და გეჩუენო შენ: და კუალად აღიმსთუეს თუალთა ჩემთა განთიად ზრახვად სიტყუათა მიმართ შენთა: და კუალად მანვე წინასწარმეტყველმან დავიტ და ძემან მისმან შოლომონ განაწესეს ტაძარსა შინა მარადის მგალობელნი და მეფსალმუნენი რათა სამარადისოდ აქებდეს ღმერთსა ვითარცა წერილ არს წიგნსა მეფეთასა: რამეთუ განაწყო ხორი მგალობელთა და მედღესასწაულეთა: მწუხრი დილეულ და სამხარად მიუთხრობდე და ვიტყოდი და ესმეს ხმისა ჩემისა: და კუალად იტყ: ილოცეთ და მიეცით უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ყოველნი, რომელნი არიან გარემოს მისსა: და სხუანი ყოველნი წინასწარმეტყველნი არა დასცხრებოდეს მარადის ღამე დად ღე ლოცვისაგან ვითარცა დანიელისათ წერილ არს: რამეთუ ოდეს წარიყვანა სპარსესტ როს სპარსთა მეფემან და იყო მიდეთს: როს მეფემან დიდად პატივ სცა და იყო მისა განმზრახ რჩეულ: ამისთ შურად აღუდგეს მთავარნი მეფისანი. პირველად ვერარა ღირსი შესმენისა საქმე უპოვეს: ვითარცა წიგნსა მისსა წერილ არს. მაშინ მოიპოეს ღონე ესევითარი რათა საფრ დაუგონ კაცსა მას ღვთისა: და ჰრქუეს მეფესა: ბრძანე მეფე რათა სამსა დეულსა კაცნი ბრძანებისა შენისა მორჩილნი ვერა რომელსა სათხოველსა ითხოვდეს ვერცა შენგან და ვერცა ღვთისაგან: ამისთ ჰრქუეს ესე მეფესა: რამეთუ უწყოდეს დანიელისთ ვითარმედ არა დასცხრებოდა მიმდემად ლოცვისა და მულთდრეკისაგან: მაშინ მზირ უყვეს წმიდასა მას და იხილეს იგი მუხლმოდრეკით მლოცველად ღმრთისა მიმართ: და შეასმინეს მეფესა და შთააგდეს იგი მღვიმესა მას ლომთასა: ეგრეთვე წინასწარმეტყველი იერემია მიუწერს ბაბილოვნით იერუსალიმს, რომელნი დაშთომილ იყუნეს მუნ წარტყუენვისაგან, რათა სამარადისოთ ჰყოფდნენ ვედრებასა ტყუეთა მათთ და მეფისა ნაბუქოდონოსორისა და ძისა მისისასა შაჰტასარისთვის რათა რათა მშვიდობით იყვნენ და ადრე მიემთხნენ განთავისუფლებასა.
ისმინე პავლესიცა რასა მიუწერს ტიმოთეს: გლოცავ უკუე ყოვლისა წინა, რათა ჰყოფდე ვედრებასა, ლოცვასა, თაყუანისცემასა, და მადლობასა ყოველთა კაცთათ, მეფეთათ და ყოველთა მთავართა, რათა მშვიდობით და მყუდროებით ვცხონდებოდით ყოვლითა ღვთის მსახურებითა და სიწმიდითა, რამეთუ ესე არს კეთილი და სათნო წინაშე მაცხოვრისა ჩუენისა ღმრთისა, რომელსა ყოველთა კაცთა ჰნებავს ცხორება და მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისასა მოსლვა. (I ტიმ. 2.1-4)
კუალად იტყ: მნებავს უკუ ლოცვა მამათა ყოველსა ადგილსა აპყრობად ელთა წმიდად ნიერ რისხვისა და გულისსიტყსა. (I ტიმ. 2.8)
ესრეთ ყოველნი წმიდანი მოციქულნი და წინასწარმეტყველნი ლოცვითა და ვედრებითა გარდაიხდიდეს დღეთა სთა და ჩუენცა ამასვე გუასწავებდეს: რათა არა უქმად გარდავიხდიდეთ დღეთა და ღამეთა: არამედ რათა მარადის ლოცვითა და ვედრებითა შევიჭურნეთ მარტო რა ვიყუნეთ და კრებულსა შორის დიდძალსა: რამეთუ თვინიერ ლოცვისა და ღვთისა მიმართ ვედრებისა არა რა კეთილთაგანი წარემართების, არამედ ლოცვა იგი რომელსა შევსწირვიდეთ ნუმცა არს საჩუენებელ კაცთა და სილაღით რათა არა სათხოელისა წილ მოიღოს კაცმან ღვთისაგან შეურაცხება და ყუდრება: რომელსა იტყ წინასწარმეტყველისა მიერ: ვითარმედ ერი ესე ბაგითა მათითა თაყუანისმცემს მე, ხოლო გულნი მათნი შორად განშორებულ არიან ჩემგან, რამეთუ ამაოდ მმსახურებენ მე: არამედ ჯერარს ლოცვა ჩუენი შემუსრვილითა და მდაბლითა გონებითა დაფარულთა მხედველისა მიმართ თვისგანცა და ეკლესიასა შინა.
რამეთუ წმიდა მოციქული პეტრე და კორნელიოს (მრთლი) ერდოთა და ლოცვიდეს ასახილველად ყოველთა: ვითარცა მათთ წერილ არს. არამედ შესმენილ იქმნა წინაშე ღმრთისა ლოცვანი მათნი: და მოუვლინა უფალმან ანგელოზნი შემწირველნი თხოვათა მათთა: ხოლო კაინ ძმის მკულელი მარტო შესწირვიდა მსხურპლთა არამედ არა კეთილად: ეგრეთვე ფარისეველი მარტო ლოცვიდა ერთისა თანა. არამედ ზუაობით: ხოლო ორნივე დაისაჯნეს ღვთისა მიერ: კუალად ანნა დედა სამოელისი მდუმრიად ილოცვიდა: რამეთუ ბაგენი მისნი არა იძროდეს არამედ უმაღლეს საყრისა შევიდა ყურთა ღვთისათა: ხოლო დავიტ წინასწარმეტყველი კრებულსა შორის დიდ ძალსა: არამედ იგიცა სათნო იყო წინაშე ღვთისა: ხოლო უკეთუ ზუაობით იყოს არცა რა კრებულსა შორის, არცა რა კრებულსა შორის არცა რა მარტობით სარგებელ არს ლოცვა: არამედ უფროსღა საგონებელ და სარგებელ წინაშე ღვთისა: ხოლო სიმდაბლით ლოცვა ყოველივე სათნოდ შეწირულ წინაშე ღვთისა: და მე ვჰგონებ უკეთუ სიმდაბლით იყოს კრებულსა შორის უმჯობეს არს.
ამის აღაშენეს ყოველსა ქუყანასა შინა ვრცელნი და დიდნი ეკლესიანი: ამისა განაწესეს წმიდათა მოციქულთა და წმიდათა სანატრელთა მღდელთმოძღუართა ღამისთევანი და ყოველი საეკლესიო წესნი.
და უკეთუ ესრეთ არა ჯერ იყო არცა წინასწარმეტყველთაგან მოეღოთ ესე წესი: არცა მოციქულთაგან ესწავათ: არცა ქრისტესაგან სმენოდათ: რასათ თავს იდებდეს ესოდენსა შრომასა და სიფიცხესა მღძარებისა და ლოცვისასა.
ხოლო უკეთუ ცუდის მეტყველნი იგი წინა ყოფდენ სიტყვასა მას ღვთისა: ვითარმედ რაჟამს ილოცვიდეთ ნუ მრავალსა იტყ: ვითარცა იგი წარმართთაგანი: რამეთუ ჰგონებენ ვითარმედ მრავლისმეტყველებითა მათითა ისმინოს მათი: ხოლო თქუენ ნუ ემსგავსებით მათ: რამეთუ იცის მამამან თქუენმან რა იგი გიმს თქუენ: ვიდრე თხოვადმდე თქუენდა მისგან: ესე ბრძანებანი უფლისანი არა არს მათისაებრ სიტყსა რათამცა კაცნი არა ილოცვიდენ: და მისცენ თავი სი უდებებასა და ძილსა: და თუმცა ესრეთ ებრძანა ღმერთსა ვითარცა იგინი ჰგონებენ და ესრეთ განეწესა: რასათ ვერ გულის მა ყვეს ესე წმიდათა მოციქულთა და შემდგომთა მათთა მღვდელთ მოძღვართა რომელნი ღამე ყოველ დად ღე ყოველ ლოცვიდეს და ყოველსა ეკლესიასა ესე განუწესეს. და სჯულად დაუსხნეს: ვითარცა მოციქული პავლე იტყ: ყოვლითა ლოცვითა და ვედრებითა ილოცევდით ყოველსა ჟამსა სულითა და მებრვე ამისთ იღძებდით ყოვლითა კრძალულებითა და ვედრებითა: ყოველთა წმიდათათ. (ეფეს. 6.18)
და კუალად იტყ: ასწავებდით და მოძღურიდით თავთა თქუენთა ფსალმუნითა და გალობითა და შესხმითა სულიერითა მადლითურთ უგალობდით. (კოლასელთა 3.16)
კუალად იტყ: ლოცვასა განეკრძალენით და იღძებდით მას შინა, მადლობდით, ილოცევდით მის თანა და ჩუენთსცა. (კოლასელთა 4.2)
ხედავთა ძმანო რამეთუ ყოვლადვე და ყოველსა ჟამსა ლოცვასა და მღძარებასა გუმოძღურიან წმიდანი მოციქულნი: და არა ლიტონად და მცირედ არამედ ფსალმუნებასა და შესხმასა და გალობასა პირითა და გულითა: და არა უქმად და უდებად წოლასა და ძილსა: რამეთუ იაკობისთ წერილ არს ძმისა უფლისა: ვითარმედ მიმდემად ლოცვისა და ღამე და დღე მულთდრეკისაგან და ქუეყანასა ზედა შუბლისა ცემითა (და-------) იყვნეს ვითარცა მულნი აქლემისანი: და ნო და თაფლუჭი არა ესუა: და არცა რა (----------) (---------) (-----) მისსა. (გვ 113 2 სვეტი)
უკეთუმცა არა ჯერ იყო ესე ვითარი ფიცხელი ცხოვრება რასათ მოიპოეს ესე

ტექსტი ხელნაწერ S-3269- ის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა ზაზა მამულაშვილმა.

No comments:

Post a Comment