XV-XVI თავები. თქმული უნდოსა და გლახაკისა ხუცეს-მონაზონისა ბესარიონის მიერ. რომელი იყო უდაბნოით გარესჯით მრავალმთისაჲთ, მონასტერსა წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა, ხოლო წიგნსა ამას ეწოდების „გურდემლი“.


XV სიტყსა მისთ ესაია წინასწარმეტყველისა რომელსა ლათინნი განსაწმენდელსა ზედა იმოწმებენ, ვითარმედ სახლი რუსალიმისა განწმიდოს შორის მისა სულითა სასჯელისათა და სულითა შემწველითა.

კუალად სიტყუასა მას ესაია წინასწარმეტყველისასა წინაგვიყოფენ და საცთურისა სისა მოწამედ მოიღებენ, რომელსა იტყვ: და იყოს ნეშტი იგი ისრაელისა სიონს შინა და ნეშტი რუსალიმსა შინა და ეწოდოს წმინდა რომელნი დაწერილ არიან ცხოვრებად რუსალიმს შინა, რამეთუ გამორცხას უფალმან  მწიკული იგი  ძეთა და ასულთა სიონისათა და სახლი რუსალიმისა განწმინდოს შორის მისა სულითა სასჯელისათა და სულითა შემწველითა.
ამას ყოველსა განსაწმედელსა ზედა იმოწმებენ ვითარმცა წინასწარმეტყველსა სიტყვანი ესე ჯოჯოხეთისა ცეცხლსა შინა განწმენდისათ ეთქვნეს სულთა მუნ შთასრულთათჳს: ხოლო ჩუენ განმარტება ამის სიტყსა ვთქუათ მადლითა ღვთისათა, ვითარცა მოგუცეს ჩუენ უფალმან სიტყუა: ვითარცა იტყ წინასწარმეტყველი: და იყოს ნეშტი იგი ისრაელისა სიონს შინა და ნეშტი რუსალიმს შინა და ეწოდოს წმიდა რომელნი დაწერილ არიან ცხოვრებად რუსალიმს
თარგმანი: - ამას მათთ იტყ, რომელნი ჰურიათაგან მოიქცეს და იქმნნეს მორწმუნე: იგინი არიან ნეშტი ისრაელისანი და ნეშტი რუსალიმისანი. მათ ეწოდების ნეშტი, რამეთუ ჰურიანი ეკუეთნეს რა კლდესა ცხოურებისასა და შეიმუსრნეს და განიბნინეს: ჴოლო მათგან მოქცეულნი და მორწმუნექმნილნი და მათგან დაშთომილნი რუსალემს, იგინი არიან ნეშტნი, რომელნი დაწერილ არიან ცხოურებად: რა იგი ღვთისმეტყველმანცა იხილა გამოცხადებასა შინა: ესმა რიცხ დაბეჭდულთა მათ ასორმეოცდაოთხი ათასი ათორმეტთა ტომთაგან ძეთა ისრაელისათა, თესლისაგან იუდასა ათორმეტი ათასი, თესლისაგან რუბენისა ათორმეტი ათასი დაბეჭდულთა: (გამოცხადება 7.4) ეგრეთვე შემდგომითი შემდგომად ყოველთა მათგან ტომთა ათორმეტი ათასი დაბეჭდულთა, რომელნი დაწერილ არიან წიგნსა მას ცხოურებისასა და წინაშე საყდრისა ღვთისა და კრავისა იხარებენ ზეცაისა რუსალიმსა. ესე არს ნეშტი ისრაელისა სიონს შინა და ნეშტი რუსალიმს შინა და ეწოდოს წმიდა რომელნი დაწერილ არიან ცხოვრებად რუსალიმს: და ესევე წინასწარმეტყველი ესაია ღაღადებს რუსალიმისათ: დაღაცათუ იყოს რიცხ იგი ძეთა ისრაელისათა ვითარცა ქვიშა ზღვისა, ნეშტი ოდენ ცხონდეს.
წინასწარმეტყველისა: -რამეთუ გამორცხას უფალმან მწიკული იგი ძეთა და ასულთა სიონისათა.
თარგმანი: - ხოლო რომელნიცა მოიქცეს ჰურიათაგან, ვითარცა ვთქუ ნათლისღებითა და სისხლითა, გამორცხა უფალმან მწიკული მათი, რამეთუ წყალი იგი ნათლისღებისა არს განმრცხელ და წარმღუნელ მწიკულთა მათ სულისათა სიტყსაებრ ფსალმუნისა: უფალმან წყლით რღუნა დაამკვიდრნის: ხოლო სისხლი იგი ოველსმყოფელი არს მომტევებელი ბრალთა და უსჯულოებათა.
წინასწარმეტყველისა: - და სახლი რუსალიმისა განწმიდოს შორის მისა სულითა სასჯელისათა და სულითა შემწველითა.
თარგმანი: - მეუფე ქრისტე ბრძანებს: სჯად სოფლისა ამის მოსრულ ვარ, რათა რომელნი არა ხედვიდენხედვიდენ და რომელნი ხედვიდენ დაბრმენ, რამეთუ სჯად სოფლისა ამის მოვიდა და რომელნი მოსეს სჯულითა იქადოდეს და იტყოდეს ვითარმედ ვხედავთო, მათ ზედა საბურველი იგი ძუელისა სჯულისა აღუძარცველად მდებარე იყო. იგინი უმეცარად დაბრმეს და ვერ იცნეს ნათელი იგი სოფლად მოსრული და შეიყვარეს ბნელი უფროს, ვიდრეღა რა ნათელი, ხოლო რომელნი იგი მარტივნი იყუნეს და წრფელნი და სულელად საგონებელნი მათ იცნეს ნათელი იგი სოფლად მოსრული. მიხედეს და განათლდეს ნათლისა მისგან დაუსაბამოსა და იქმნეს კეთილად მხედველ, რამეთუ მონ მოხუცებულმან მიიქუა რა ღმერთი განორციელებული ამასვე მოასწავებდა და ეტყოდა ღვთისმშობელსა: ვითარმედ ყრმა ესე დგას დაცემად და აღდგინებად მრავალთა ისრაელსა შორის და სასწაულად სიტყვის-საგებელად. და თავად()ცა ღმერთი: ვითარმედ მამა არავის სჯის, არამედ ყოველი სასჯელი მოსცა ძესა: ესე არს სიტყუა იგი წინასწარმეტყველისა: ვითარმედ სახლი რუსალიმისა განწმინდოს სულითა სასჯელისათა.
წინასწარმეტყველისა: - და სულითა შემწველითა.
თარგმანი: - ესე არს სულითა შემწველითა, რაჟამს ქორსა მას ზედა სიონისასა, რომელ არს სახლი ყოვლისა იერუსალიმისა, რომელსა შინა მოჰფინა ქრისტემან სული წმიდა სახედ ცეცხლისა და განუყუნა თითუეულსა ცეცხლისა ენანი და მით განწმიდნა და დაწუვნა ყოველნი ვნებანი კაცთანი სულითა სასჯელისათა და სულითა შემწველითა. რამეთუ იგი სულიწმიდა არს შემწუელ ყოველთა მწიკულთა და ბილწებათა კაცთასა. და მერმე მოციქულნი რა განიბნინეს პირსა ზედა ყოვლისა სოფლისასა: და რომელთაცა ნათელსცემდეს და ელთა დასხმიდენ ცხადად მიაქუნდა სულიწმინდა მსგავსად ცეცხლისა ენათა. ვითარცა მათ ხილულად მოიღეს, ეგრეთვე სხუათა მიანიჭებდეს ჰურიათა და წარმართთა მორწმუნექმნილთა, ვითარცა საქმესა მოციქულთასა წერილ არს.

ამისთ ეტყოდა ღმერთი წინასწარ მოწაფეთა სთა: ვითარმედ ცეცხლისა მოვედ მიფენად ქუეყანასა ზედა: არამედ არა მნებავს რა აწვე აღეგზნას. (ვნახო ლუკა 12,მთ)ესე ცეცხლი იყო რომელი აღეგზნა ქუეყანასა ზედა რომლისა მოფენად მოვიდა ქრისტე: ამას მოასწავებს ესაია და იტყ: განწმიდოს სახლი იერუსალიმისა სულითა სასჯელისათა და სულითა შემწუელითა: ესე ცეცხლი მოჰფინა ქრისტემან გულთა შინა მორწმუნეთასა და აღაგზნა სიყვარული ღმრთისა გულთა შინა ჩუენთა: ვითარცა მოციქული იტყ ვითარმედ: სიყვარული ღმრთისა განფენილ არს გულთა შინა ჩუენთა სულითა წმიდითა: რამეთუ ცეცხლისა მისთ საღმრთოსა იტყ და არა არს მათისაებრ სიცბილისა, რომელსაცა იგინი ცეცხლისათ გეჰენიისა იმოწმებენ, რამეთუ უპირულ არს სიტყუა მათი და უმსგავსო: არცა ძალუც ცეცხლსა მას გეჰენიისასა განწმედა, არცა მიტევება ცოდვათა, არამედ სულსა წმიდასა, რომელი აღეგზნა ჩუენ შორის ქრისტეს მიერ სახედ ცეცხლისა მოფენითა ჩუენ მორწმუნეთა შორის. იგი არს განმწმედელი და მომტევებელი ცოდვათა, პირველად ემბაზსა ზედა, რაჟამს ნათელს ვიღებდეთ. მოსლვითა სულისა წმიდისათა დაიწუან ყოველნი ცოდუანი ჩუენნი: და მერმე თუ რამე ბიწი შეხუდეს, ვითარცა კაცთა ორციელ()თა ურვალებითა სინანულისათა და სიყუარულითა ღმრთისათა, რომელი განფენილ არს გულთა შინა ჩუენთა სულითა წმიდითა, მით განქარდებიან ცოდუანი ჩუენნი და უკუეთუ ვინმე აქა არა ინებოს განწმედა თავთა სთა კეთილთა საქმეთა მიერ და შეწყნარებად სულისა წმიდისა: მუნ ცეცხლსა შინა ნურღარასა ლხინებასა ელიან ნიერ აქეთგან მოხმარებისა და შეწევნისა: რომლისათჳსსცა უფალმან მართლმორწმუნენი მისნი მიხსნნეს ცეცხლისაგან გეჰენიისა და სხუათა მათ მწარეთა სატანჯუელთაგან და დაუსჯელად ღირსმყუნეს წარდგომად წინაშე საყდარსა მისსა საშინელსა და მიმთხუევად კეთილთა მათ საუკუნეთა, ქრისტეს იესოს მიერ ღმრთისა ჩუენისა, რომელსა შუენის დიდება და პატივი მამისა თანა დაუსაბამოსა სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

XVI სიტყსა მისთ რომელსა იტყ მოციქული ვითარმედ ცეცხლითა გამოიცდების კაცად-კაცადისა იგი საქმე, რომელსა იგინი განსაწმედელისათვის იტყან.

კუალად სიტყუასა მისსაცა პავლესა სხუად სახედ გარდააქცევენ და ამასცა განსაწმედელსა ზედა მოწამედ მოიღებენ, რომელსა მიუწერ კორინთელთა და იტყ: ვითარმედ საფუძველი სხუა ვერვეს ძალუც დადებად გარეშე მისა, რომელი იგი დადებულ არს, რომელ არს იესო ქრისტე. უკუეთუ ვინმე აყენებდეს საფუძველსა ამას ზედა ოქროსა, ვესხლსა, ანთრაკთა პატიოსანთა, ძელსა, თივასა, ლერწამსა, კაცად-კაცადისა იგი საქმე გამოცხადნეს, რამეთუ დღემან მან გამოაცხადოს, რამეთუ ცეცხლითა გამოჩინებად არს და კაცად-კაცადისა იგი საქმე, ვითარცა რა იყოს, ცეცხლმან გამოაცხადოს: რომელსა იგი საქმე ეგოს, რომელ აღაშენა სასყიდელი მიიღოს რომლისა იგი საქმე დაიწუას, იზღვიოს; ოლო იგი განერეს და ეგრეთ განერეს, ვითარცა ცეცხლისაგან.
თარგმანი: - უკუთუ ვინმე გულისმისყოფით ისმენდეს სიტყუასა ამას მოციქულისასა არა ძნელ არს ძალი ამის სიტყსა, არამედ ადვილ არს მადლითა სულისა წმიდისათა, რამეთუ ამასა ყოველსა მერმისა მისცეცხლისათ იტყ, რომელი გამოჩინებად არს წინაშე საშინელსა საყდარსა ქრისტესა, დღესა მას მეორედ მოსვლისასა, რომელი იგი გამომცდელი არს კაცად-კაცადისა საქმეთა და არა მათთაებრ ზრახვისა, რომელსა აწვე განსაწმედელსა ზედა მოიღებენ იგინი, არამედ ესე იგი ცეცხლი არს რომელი იხილა წინასწარმეტყველმან დანიელ, ვითარცა იტყ ვითარმედ: საყდარნი დაიდგნენ და ძუელი დღეთა დაჯდა მას ზედა: ათასნი ათასნი დგენ წინაშე მისა და ბევრნი ბევრთანი მსახურებდენ მას და მდინარე ცეცხლისა დიოდა წინაშე მისა: ვითარცა დავითიცა წინასწარმეტყველი იტყ: ღმერთი ცხადად მოვიდეს ღმერთი ჩუენი და არა დადუმნეს: ცეცხლი მის წინაშე აღატყდეს და გარემოს მისსა ნიავქარი ფრიად: და შემდგომი. კუალად სხუასა ფსალმუნსა შინა იტყ: სიმართლე და განკითხუა წარმართება საყდრისა მისისა: ცეცხლი მის წინაშე ვიდოდის და შეწუნეს გარემოს მტერნი მისნი.
ესე ყოველი ცეცხლისა მისთ მეორედ მოსლვისა თქმულ არს და მოციქულიცა ამის ცეცხლისათ იტყ: ვითარმედ ცეცხლი გამოჩინებად არს წინაშე საყდრისა ქრისტესისა რომელმან გამოცადოს კაცად-კაცადისა საქმე, რომელი დღემან მან გამოაცხადოს.
რამეთუ რომელი აშენებდეს საფუძველსა მას ზედა, რომელ არს იესო ქრისტე ოქროსა, ვეცხლსა, ანთრაკსა პატიოსანსა. ესე მართლმადიდებლობა არს და კეთილისა საქმენი, რავდენნიცა მცნებანი არიან ქრისტესნი, რომელსა იმოქმედებენ სოფელსა ამას შინა მოძღვრებისაებრ წმიდათა მოციქულთა და ღმერთშემოსილთა მამათასა. იგინი გამოიცადნენ რა ცეცხლისა მისგან, რომელი დიოდეს წინაშე საყდრისა მის ქრისტესა. არა დაიწუვნენ, არამედ ეგნენ შეუწველად და უბრწყინვალეს იქმნეს ვითარცა ნივთნი ესე პატიოსანნი უბრწყინვალეს იქმნებიან ცეცხლსა შინა და ესმას რა მეუფისაგან მა იგი კურთხევისა რომელ(..) მაშინ უხმობს მართალთა: მოდით კურთხეულნო მამისა ჩემისანო. განვლონ ცეცხლი იგი და გამოვიდენ განბრწყინვებულნი და ელვარექმნილნი სიტყსაებრ ფსალმუნისა, რომელსა იტყ: მამან უფლისამან განკუეთის ალი ცეცხლისა და ესრეთ გამოვიდნენ და დადგენ მარჯუენით მეუფისა.
მოციქულისა: - ხოლო რომელი აშენებდეს ძელსა, თივასა, ლერწამსა: ესენი მწვალებელნი არიან და ყოველნი მოქმედნი ბოროტისანი, რომელთა უქმად გარდაიხადეს ცხორება ესე საწუთოსა, რომელი მოგუცა უფალმან სათნოებისა სამუშაკოდ, რათა კაცად კაცადმან შეუკრიბოს თავსა სსა კეთილნი საქმენი და დაიუნჯოს მის დღისათ, რომელსა შინა განბრწყინდნენ ვითარცა ოქრო რჩეულნი და ვითარცა ანთრაკნი პატიოსანნი; არამედ რომელთა კეთილთა საქმეთა წილ იმუშაკეს და საწუველნი გეჰენიისანი ორციელნი და წარმავალნი და ყოვლითურთ შეექცინენ მსოფლიოთა ზრუნვათა. ჭეშმარიტად და უცილობელად ამათი საქმე დაიწუას და განქარდეს ვითარცა შეშა და უფროსად ვითარცა თივა და ლერწამი და იგი განერეს და ესრეთ განერეს ვითარცა ცეცხლისაგან. ესე იგი არს ვითარმედ სული არა განილევის არცა განქარდების ცეცხლსა მას შინა რაჟამს ორცნიცა უკუდავნი და ორცონი შეემოსნენ და ეგოს ცეცხლსა მას შინა უკუდავსა და დაუსრულებელად. ესე არს სიტყსა მის ძალი, ვითარცა წმინდა იოანე ოქროპირიცა ესრეთვე სთარგმნის სიტყუასა ამას და არა არს მათისაებრ სიცბილისა, რომელსა მოიღებენ აწვე განსაწმედელად ცოდუათა ცეცხლსა მას შინა გეჰენიისასა, რამეთუ ცეცხლსა შინა განწმედა არა იქმნების.
რამეთუ ცეცხლსა მას მეორედმოსლვისათ იტყ, რომელი გამოჩინრბად არს დღესა მას განკითხსასა წინაშე საყდარსა ქრისტესასა და არა თუ აწინდელისა ცეცხლისათ, რომელსა იგინი აწვე განსაწმედელად სულთა აღიარებენ, რამეთუ მოციქული ესრეთ იტყ ვიტარმედ: დღემან მან გამოაცხადოსო: რამეთუ ცეცხლითა გამოჩინებად არსო: და არა განსაწმედელისათ, ვითარცა ჰგონებენ მოსავნი პაპისანი.

No comments:

Post a Comment