მამისა მატოისთჳს. ანბანური პატერიკი. სწავლანი მამათა სკიტელთანი გამოკრებილნი. XI

იტყოდა მამაჲ მატოიმინებს საქმჱ სულ-მცირჱრომელი
ეგოს მიმდემივიდრე-ღა არა მძიმე დასაბამსავე და მსწრაფლ დატევებული.
მერმე თქუარავდენცა მიეახლებინ კაცი ღმერთსაეგოდენცა
ცოდვილად იხილის თავი თჳსირამეთუ ესაია წინაწარმეტყუელმან
რაჲ იხილა უფალიუბადრუკად და არა წმიდად იტყოდა
თავსა თჳსსა.მერმე იტყოდაოდეს ვიყავ ჭაბუკვჰგონებდი თავსა ჩემსა,
ვითარმედ ვიქმ რასმე კეთილსახოლო აწ და-რაჲ ესე-ვბერდი.
ვხედავრამეთუ არარაჲ კეთილი მაქუს თავსა შინა ჩემსა.მერმე თქუავერ იცის ეშმაკმანთუ რომლითა საქმითა იძლიის
სულიდასთესისარამედ არა უწყინთუ მოიმკისრამეთუ
რომელთამე შორის სიძვისათა და ძჳრის-სიტყჳსათჳს დასთესის
და ყოველსა ზედა ვნებასა ეგრეთვედა რომელსაცა ვნებასა
იხილის სული იგი მიდრეკილიმითცა ჰბრძავნ მას.
ძმაჲ ვინმე მოუჴდა მამასა მატოის და ჰრქუა მასვითარ
სკიტელნი ჰყოფდეს უფროჲსცა წერილისარამეთუ უყუარდეს
მტერნი მათნი უფროჲს თავისა მათისაჰრქუა მას მამამან მატოი:
მე ერთი ჯერი მოყუარენიცა ჩემნი ვერ მიყუარან უფროჲს თავისა
ჩემისა.თქუა მამამან მატოივითარმედძმაჲ ვინმე მოვიდა ჩემდა
და მრქუა მევითარმედძჳრის-სიტყუაჲ უბოროტეს არს სიძვასა?
და ბოროტ არს სიტყუაჲ ესედა მე ვარქუ მასვითარ სცნობ
მასსაქმესამამაოხოლო მან მრქუა მეძჳრის-სიტყუაჲ არს ბოროტ,
არამედ ადრე აქუს კურნებაჲრამეთუ შე-ცა-ინანის და
თქჳსვითარმედ ბოროტად ვიტყოდეხოლო სიძვაჲ ჴორცთაჲ არს
და ბუნებით სიკუდილ არს.თქუა მამამან იაკობ მისრულ ოდესმე ვიყავ მამისა მატოისა,
და ვითარ გამოვიდოდევარქუმინებს მისლვის სენაკებადცა.
ხოლო მან მრქუა მემოიკითხე ჩემ მიერ მამაჲ  იოვანეცადა
ვითარ მივედ მამისა იოვანესავარქუგიკითხავს შენ მამაჲ მატოჲ.
და მან თქუააჰა მამაჲ მატოი ჭეშმარიტად კაცი ისრაიტელი,
რომლისა თანა არა არს ზაკუვაჲდა აღსრულებასა მის წელიწადისასა
კუალად მივედ მამისა მატოისა და უთხარ სიტყუაჲ
იგიდა თქუა ბერმანმე არა ღირს ვარ სიტყუასა მას ბერისასა,
არამედ ესე უწყოდეოდეს გესმეს ბერისაგან დიდებაჲ მოყუსისა
თჳსისაჲ უფროჲს თავისა თჳსისასაზომსა დიდსა მიწევნულ არს,
რამეთუ ესე არს სრულებაჲრაჲთა მოყუასსა თჳსსა მისცეს დიდებაჲ
უფროჲს თავისა თჳსისა.მივიდა ოდესმე მამაჲ მატოი რაჲთით გებელით კერძო და
მის თანა იყო ძმაჲცა მისიდა შეიპყრნა იგინი ებისკოპოსმან და აკურთხა
იგი ხუცადდა ვითარ ჭამდეს იგინი ზოგადჰრქუა ებისკოპოსმან:
მომიტევემამაო ვიცირამეთუ არა გინდა საქმე  ესე,
არამედ რაჲთა ვიკურთხო მე შენგან და ვიკადრე ესე ყოფად.
ჰრქუა მას ბერმან სიმდაბლითგონებასაცა უნდა მცირედარამედ
ესე ხოლო მეურვებისრამეთუ განყენებად ვარ ძმისა ამისგან,
რომელ არს ჩემ თანარამეთუ ვერ თავს-ვიდვა ლოცვად ყოვლისა
ლოცვისა:
ჰრქუა მას ებისკოპოსმანუკუეთუ ღირს არსმე ვაკურთხო
ეგეცაჰრქუა მას მამამან მატოიუკუეთუ ღირს არსმეარა ვიცი.
ხოლო ერთი ესე ვიცირამეთუ ჩემსა უმჯობეს არსმაშინ იგიცა
აკურთხადა დაიძინეს ორთავევიდრე არღა წარდგომილ იყვნეს
საკურთხეველსა ჟამის-წირვადმაშინ იტყოდა ბერივესავ ღმერთსა,
რამეთუ არა მაქუნდეს სასჯელი დიდი მღდელობისათჳსვინაჲთგან
არა შემიწირავს საიდუმლოჲრამეთუ უბრალოთაჲ არს
მღდელობაჲ.თქუა მამამან მატოირამეთუ სამნი ბერნი მოუჴდეს მამასა
პაფნოტისრომელსა ერქუა  კეფალასრაჲთა ჰკითხონ მას
სიტყუაჲჰრქუა მათ ბერმანვითარ გინებს და გითხრა სულიერი
ანუ ჴორციელიდა მათ თქუესჴორციელიმაშინ ჰრქუა მათ
ბერმანვიდოდეთ და გიყუარდინ ჭირი უფროჲს განსუენებისა და
უპატიოებაჲ უფროჲს დიდებისა და მიცემაჲ უფროჲს მოღებისა.
ძმამან ჰკითხა მამასა მატოის და ჰრქუამითხარ მე სიტყუაჲ.
ჰრქუა მას ბერმანმივედ და ევედრე ღმერთსარაჲთა მოგცეს
გლოაჲ გულსა შენსა და სიმდაბლჱდა ხედევდ მარადის ცოდვათა
შენთა და სხუასა ნუვის განიკითხავარამედ იქმენ ყოველთა
ქუემო კერძოდა ნუ გაქუნ სიყუარული ყრმისა თანანუცა შემეცნიერებაჲ
დედაკაცისა თანა და ნუცა მეგობრებაჲ მწვალებელისა
თანადა შორს ყავ კადნიერებაჲ შენგანდა შეიკრძალე ენაჲ
შენი და მუცელი და ღჳნისაგანცა ეკრძალედა თუ  ვინმე იტყოდის,
საჴმისათჳს რაჲმენუ აცილობ მასუკუეთუ კეთილად იტყოდის,
არქუ მასეგრეთ არსუკუეთუ ბოროტად -- არქუ მასშენ
იცივითარიტყჳდა ნუ უჴდები მასრომლისათჳს-იგი იტყოდის,
რამეთუ ესე არს სიმდაბლჱ.ჰკითხა ძმამან მამასა მატოის და ჰრქუამითხარ მე სიტყუაჲ.
ჰრქუა მასყოველი ცილობაჲ ყოვლისაგან საქმისა მოისპე
შენგან.
მანვე თქუატიროდეიგლოვდივიდრე გაქუს-ღა ჟამი სინანულისაჲ.

No comments:

Post a Comment